Przetargi.pl
Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2023 r.

Gmina Lubsko ogłasza przetarg

 • Adres: 68-300 Lubsko, Plac Wolnosci 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsko
  Plac Wolnosci 1
  68-300 Lubsko, woj. lubuskie
  REGON: 970770646
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) CZĘŚĆ I - "Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko”a) dowóz dzieci i młodzieży z miejscowości położonych na terenie Gminy Lubsko na podstawie tabeli opłat za bilety miesięczne ustalone dla Gminy Lubsko i rozliczenia na podstawie faktycznie wydanych biletów. Wysokość należności miesięcznej nie może przekroczyć kwoty brutto wynegocjowanej w niniejszym postępowaniu przetargowym; zwrot biletów z danego miesiąca powodująca obniżenie wynagrodzenia przewoźnika może być dokonywana do 10 każdego miesiąca za dany okres realizacji umowy.b) Wykonawca zobowiązuje się również dodatkowo umożliwić przejazd na podstawie otrzymanych biletów w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej na zajęcia pozalekcyjne;c) jednorazowe wyjazdy na zasadach wynajmu autobusu na zasadach stawki w złotych za 1 kilometr;d) punktualny i bezpieczny dowóz dzieci i uczniów, o których mowa w art. 32 ust 5-7 i art. 39 ust 3 i 4 ustawy o prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do szkół położonych na terenie gminy Lubsko, zgodnie z wyznaczonymi trasami;e) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia rozkładu jazdy zapewniającego dowóz dzieci z miejscowości opisanych w załączniku nr 12a do SWZ z zachowaniem:• godzin przyjazdu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko, którym został zapewniony dojazd w godzinach pomiędzy 7.05 a 7.55;• proponowane godziny wyjazdów po zakończonych zajęciach dzieci młodzieży szkół z terenu Gminy Lubsko do poszczególnych miejscowości określa Wykaz tras zamieszczony w załączniku nr 12 do SWZ ;• planowany ilościowy wykaz dzieci i młodzieży przyjeżdżających i wyjeżdżających ze Szkół, Przedszkoli w Lubsku i Górzynie obejmuje załącznik nr 12 do SWZ;f) zobowiązuje się wykonawcę do ustalenia rozkładu jazdy z zachowaniem warunków określonych powyżej na podstawie własnych pomiarów długości trasy przejazdów z poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem odbiorów dzieci z istniejących przystanków. Ustalony przez Wykonawcę rozkład jazdy należy uzgodnić z Dyrektorami szkół w terminie jednego tygodnia od rozpoczęcia danego roku szkolnego;g) Wykonawca zapewnia opiekuna do sprawowania opieki nad uczniami. Opiekun musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, niekaraną za przestępstwa popełnione umyślnie. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów. Opiekunem nie może być kierowca autobusu.h) Przewozy dotyczą dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wyłączając przerwy świąteczne, obowiązujących w województwie lubuskim oraz dni wolne od nauki.i) Orientacyjna, dzienna ogólna długość tras w okresie styczeń – grudzień 2022 w przypadku wyszczególnionych w załączniku nr 12a do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - wynosić będzie ok 650 km oraz max. 8 000 km/rocznie (według potrzeb - dowóz uczniów/osób na zawody sportowe, wycieczki, itp.), autobusy zapewniające minimum 45 miejsc.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 4a – Wzór umowy dla Części I i Załączniku nr 12a - Opis przedmiotu zamówienia do SWZ dla Części I.2) CZĘŚĆ II - "Dowozy szkolne - dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy Lubsko”Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do Przedszkola nr 2 w Lubsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubsku, zgodnie z wyznaczonymi trasami w miesiącach od stycznia do grudnia 2023 r. Przewozy dotyczą dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wyłączając przerwy świąteczne, czas ferii zimowych obowiązujących w województwie lubuskim oraz dni wolne od nauki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 4b – Wzór umowy dla Części II i Załączniku nr 12b - Opis przedmiotu zamówienia do SWZ dla Części II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla CZĘŚCI I - "Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko”:1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Wysokość wadium: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej [art 116 ustawy pzpj:Opis spełnienia warunków:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:1. wykaże, że:Dla części I - wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na przewozach osób/dzieci odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto/jedna usługa.Jeżeli są w trakcie wykonywania, muszą być zrealizowane na dzień składania ofert o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto/jedna usługa.2.a) Dla części I - dysponuje osobami do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tym osobami tj. co najmniej ilością osób (kierowcy autobusów) odpowiednią do ilości tras ( 6 tras) na które składa ofertę. Wszystkie osoby muszą posiadać wymagane uprawnienia: ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii (w zależności od rodzaju pojazdu wykonującego zamówienie), ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby,Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej w pełnym wymiarze na etat, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4a – Wzór umowy do SWZ.b) Dla części II - dysponuje osobami do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tym osobami tj. co najmniej 2 (dwóch) kierowców. Wszystkie osoby muszą posiadać wymagane uprawnienia: ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii (w zależności od rodzaju pojazdu wykonującego zamówienie), ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby,Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej w pełnym wymiarze na etat, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4b – Wzór umowy do SWZ.3.a) Dla części I - wykaże, że przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest Wykonawca ma dysponować minimum 6 pojazdami do przewozu osób na minimum 45 miejsc siedzących + 1 pojazd awaryjny na min. 45 miejsc siedzących. Rok produkcji pojazdów nie może być starszy niż 2001 r. Pojazdy muszą posiadać ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC.b) Dla części II - wykaże, że przedstawi wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest Wykonawca ma dysponować minimum 2 pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych na minimum 7 miejsc siedzących. Rok produkcji pojazdów nie może być starszy niż 2001 r. Pojazdy muszą posiadać ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach