Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła

GMINA BOJADŁA ogłasza przetarg

 • Adres: 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BOJADŁA
  ul. Sulechowska 35
  66-130 Bojadła, woj. lubuskie
  REGON: 970770592
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bojadla.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi gminnejnr 000509F i drogi nr 000507F w miejscowości Bojadła, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, szczegółowo określone w:1) programie funkcjonalno- użytkowym (załącznik nr 4 SWZ) wraz z załącznikami,2) wzorze umowy (załącznik nr 3).Program funkcjonalno-użytkowy określa wszystkie wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, a takżewykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej.W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę lub,jeżeli nie ma takiej potrzeby, to zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i opracowańniezbędnych do realizacji zamierzenia a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowanądokumentacją projektową. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać (także uaktualnić lub zweryfikować wzależności od potrzeb) wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i wykonaniaprzedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Podane rozwiązania konstrukcyjnenależy traktować jako minimalne propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniuakceptacji Zamawiającego.Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, spełniać wymaganiaobowiązującego prawa, norm oraz przepisów techniczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanieprocesu wykonania opracowań projektowych.Dane wyjściowe i materiały niezbędne do wykonania zamówienia – podkłady geodezyjne, warunki techniczne, wypisy zrejestru gruntów, badania geotechniczne, uzgodnienia itp. – Wykonawca uzyska we własnym zakresie, chyba że w ichposiadaniu jest Zamawiający i ma możliwość ich udostępnienia. Koszty pozyskania map do celów projektowych, badańgeotechnicznych, warunków technicznych przyłączy, uzgodnień oraz innych materiałów niezbędnych do realizacjiprzedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowychw zakresie wynikającym z przepisów. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć oświadczenie osoby posiadającejodpowiednie uprawnienia budowlane, iż projekt został opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami orazzasadami wiedzy technicznej. Dokumentację projektową należy przekazać w formie papierowej i elektronicznej.Zakres robót przewidzianych do realizacji został wskazany w załączniku nr 4 do SWZ - PFU i obejmuje między innymiwykonanie:Zakres planowanej przebudowy drogi gminnej obejmuje między innymi:a. rozebranie istniejących nawierzchni dróg,b. rozebranie istniejącego pobocza oraz terenów zielonych,c. wycięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,d. regulacja pionowa studni,e. humusowanie wraz z obsianiem trawą,f. ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży,g. wykonanie nowej nawierzchni drogi, chodników i poboczy,h. uporządkowanie terenu inwestycji,i. wykonanie oznakowania docelowego.Zestawienie powierzchni przebudowywanego terenu:- powierzchnia drogi z kostki betonowej - 929,00 m2- powierzchnia drogi z asfaltu - 1 376,00m2- powierzchnia zjazdów - 84,50m2- powierzchnia chodników i poboczy z kostki betonowej - 360,50m2- powierzchnia poboczy z kruszywa - 642,50m2ŁĄCZNIE: 3 392,50m2Projektowana konstrukcja drogi gminnej z kostki betonowej:• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8 cm,• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,• podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0- 31,5mm - 20 cm,• grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 10 cmłączna grubość nawierzchni: 41 cmProjektowana konstrukcja drogi gminnej z asfaltu:• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm,• podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm - 20 cm,• grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 10 cmłączna grubość nawierzchni: 40 cmProjektowana konstrukcja zjazdów z kostki betonowej:• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8 cm,• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,• podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm - 20 cm,łączna grubość nawierzchni: 31 cmProjektowana konstrukcja chodników i poboczy z kostki betonowej:• warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej - 8 cm,• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm,• podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm - 10 cm,łączna grubość nawierzchni: 21 cmWszystkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z Programem FunkcjonalnoUżytkowym (PFU) oraz zgodnie z normami i z obowiązującymi przepisami prawa. Elementy nieuwzględnione lubniedostatecznie opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, bezwzględnie skonsultować z inwestorem. Rozbieżnościpomiędzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze będą interpretowane na korzyść inwestora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)2. Wadium może być wniesione w:a) pieniądzu,b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 usta- wy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310, 836, 1572).3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BankSpółdzielczy w Nowej Soli 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej oryginał w postacielektronicznej.5. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofertą.6. Przy wnoszeniu wadium wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania: OR.271.14.2022
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,Opis spełnienia warunku:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywałoceny jego spełniania.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,Opis spełnienia warunku:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywałoceny jego spełniania.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,Opis spełnienia warunku:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywałoceny jego spełniania.1.4. zdolności technicznej lub zawodoweja) wiedza i doświadczenie:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał z należytą starannością roboty budowlane tj:- co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowejbetonowej przy czym powierzchnia tej roboty musi być nie mniejsza niż 800 m2; jeżeli na potwierdzenie wiedzy idoświadczenia zostanie wskazana przebudowa lub rozbudowa drogi, w zakresie jej realizacji musi wystąpić wykonaniepełnej nawierzchni z kostki betonowej;- co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni utwardzonej masyasfaltowej przy czym powierzchnia tej roboty musi być nie mniejsza niż 1000 m2; jeżeli na potwierdzenie wiedzy idoświadczenia zostanie wskazana przebudowa lub rozbudowa drogi, w zakresie jej realizacji musi wystąpić wykonaniepełnej nawierzchni z utwardzonej masy asfaltowej.UWAGA:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykluczone jest łączenie ich potencjałów w zakresiedoświadczenia w wykonaniu robót budowlanych. Zamawiający uzna warunek dot. zdolności technicznej i zawodowejokreślony w pkt a. za spełniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniajeśli co najmniej jeden Wykonawca wykonał z należytą starannością:- co najmniej jedną robotę polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowejbetonowej przy czym powierzchnia tej roboty musi być nie mniejsza niż 800 m2; jeżeli na potwierdzenie wiedzy idoświadczenia zostanie wskazana przebudowa lub rozbudowa drogi, w zakresie jej realizacji musi wystąpić wykonaniepełnej nawierzchni z kostki betonowej.- co najmniej jedną robotę polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni utwardzonej masyasfaltowej przy czym powierzchnia tej roboty musi być nie mniejsza niż 1000 m2; jeżeli na potwierdzenie wiedzy idoświadczenia zostanie wskazana przebudowa lub rozbudowa drogi, w zakresie jej realizacji musi wystąpić wykonaniepełnej nawierzchni z utwardzonej masy asfaltowej.b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, w tym:- kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej, posiadającegominimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową drogową.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach