Przetargi.pl
Kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia (jedno 2-dniowe) (...) w ramach projektu pn. Partnerstwo dla Rodziny

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 36
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 68 32 31 880
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 36
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. + 48 68 32 31 880
  REGON: 081048430
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia (jedno 2-dniowe) (...) w ramach projektu pn. Partnerstwo dla Rodziny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest:Kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, konferencyjnych i szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia (jedno 2-dniowe) dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Partnerstwo dla Rodziny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach