Przetargi.pl
Wykonanie prac utrzymaniowych przystani rzecznej w Uradzie

Gmina Cybinka ogłasza przetarg

 • Adres: 69-108 Cybinka, Szkolna 5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cybinka
  Szkolna 5
  69-108 Cybinka, woj. lubuskie
  REGON: 970770416
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cybinka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac utrzymaniowych przystani rzecznej w Uradzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych przystani rzecznej w Uradzie (działka 241/8; obręb: Urad Gmina Cybinka).2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:a) wykonanie badań barymetrycznych dna,b) wykonanie projektu toru podejściowego do przystani,c) wykonanie projektu oznakowania nawigacyjnego wraz z jego zatwierdzeniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;d) wytyczenie miejsc, z których należy wydobyć urobek denny,e) wydobycie urobku i umieszczenie go na środku transportu (ze względu na zakres prac preferowane jest wykonanie tych czynności z wody) oraz wywóz urobku,f) wystawienie znaków nawigacyjnych właściwych, które będą funkcjonowały po zakończeniu prac oraz ściągnięcie znaków tymczasowych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, tj. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i jej zakres przedmiotowy, określa Opis Techniczny dla prac utrzymaniowych przystani rzecznej Urad stanowiący załącznik Nr 3 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90913000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną