Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018-2019 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa przy Nadleśnictwie Rzepin.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Rzepin ogłasza przetarg

 • Adres: 69-110 Rzepin, ul. Puszczy Rzepińskiej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7596433, 7508339 , fax. 957 596 205
 • Data zamieszczenia: 2018-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadlesnictwo Rzepin
  ul. Puszczy Rzepińskiej 11
  69-110 Rzepin, woj. lubuskie
  tel. 095 7596433, 7508339, fax. 957 596 205
  REGON: 81053927828001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.lasy.gov.pl/rzepin
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018-2019 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa przy Nadleśnictwie Rzepin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w latach 2018-2019 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa przy Nadleśnictwie Rzepin. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przeprowadzenie cyklu szkoleń kandydatów do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego oraz uprawnień wpisywanych do tego świadectwa a także uzupełniających szkoleń praktycznych w formie nadzorowanej praktyki instruktorskiej dla kandydatów ubiegających się o uprawnienie instruktora (INS) i szkoleń podnoszących kwalifikacje osób posiadających już świadectwa kwalifikacji oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu: termowizji, termografii i fotogrametrii. Zakres zadań wynika z załącznika nr 6 do SIWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia. Miejscem prowadzenia szkoleń jest Centralny Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa przy Nadleśnictwie Rzepin. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone w Leśnej Bazie Lotniczej Nadleśnictwa Rzepin oraz w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Rzepin. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, ustaleń nowych terminów oraz miejsc przeprowadzanych szkoleń. Z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiający może zmienić termin realizacji szkoleń w ramach poszczególnych wariantów. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres usług mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP w Rzepinie, ul. B. Chrobrego 19; nr rachunku: 59 1020 5402 0000 0602 0382 2541; z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018-2019 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów Na Potrzeby Leśnictwa przy Nadleśnictwie Rzepin” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12 - sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach