Przetargi.pl
USŁUGA ODBIORU, WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, METODĄ R 12 WRAZ Z ZAŁADUNKIEM Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ UL. WADOWICKA 4

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 744 770 , fax. 338 744 790
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
  ul. Wadowicka 4
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. 338 744 770, fax. 338 744 790
  REGON: 70528650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-suchap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Komunalny podległy Administracji Samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA ODBIORU, WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, METODĄ R 12 WRAZ Z ZAŁADUNKIEM Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ UL. WADOWICKA 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi usługę odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, jedną z metodą R12, wraz z załadunkiem z terenu Oczyszczalni Ścieków - Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 Kody CPV-90513600-2 usługa usuwania osadu 90513700-3 usługa transportu osadu 90513800-4 usługa obróbki osadu 90513900-5 usługa likwidacji osadu 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i zagospodarowania odpadów w ilości około: - osad ściekowy około 1500 ton/ rok, pochodzący z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. 3.Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi oraz zastrzega sobie, zwiększenie lub zmniejszenie ilości osadów w okresie obowiązywania realizacji zamówienia. Taka zmiana nie może rodzić żadnych skutków dla Zamawiającego. 4.Podstawowe dane techniczno – organizacyjne do realizacji zamówienia: a/ Orientacyjna ilość osadu do wywiezienia wyniesie około 1500 ton/rok, -zagospodarowanie metodą R12. b/ Zwartość suchej masy w osadzie wynosi; zgodnie z załącznikiem nr 5 c/Parametry fizyko- chemiczne osadu zawiera załącznik nr 5– wyniki badań osadu d/Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej - Oczyszczalnia Ścieków w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 . e/Osad po prasowaniu jest przechowywany czasowo pod zadaszoną wiatą. f/ Usługa realizowana będzie według zapotrzebowania w czasie trwania umowy. g/O potrzebie wykonania wywozu osadów Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę drogą faksową lub e-mailową. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia jednostkowego w terminie określonym w ofercie. Osad ładowany będzie na środki transportu Wykonawcy we własnym zakresie Wykonawcy. h/Rozliczenie finansowe za każdą wykonaną usługę będzie następować na podstawie jednostkowej ceny ofertowej ( zł/tonę) oraz faktycznie odebranej ilości osadu ( waga). Przedmiot zamówienia będzie każdorazowo ważony na koszt Wykonawcy Zapłata następować będzie w ciągu…….. dni (zgodnie z ofertą)od daty złożenia faktury wraz z kartami przekazania odpadu . Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych. i/Wykorzystanie osadu metodą R12 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz. U. 2015 poz.257. Jeżeli osad będzie wykorzystywany metodą R10 do celów rolniczych to Wykonawca winien posiadać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r w sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz. U. 2015 poz.257. 1.Aktualne badanie gleby wykonane i dostarczone przy podpisywaniu umowy. 2.Wypis z rejestru gruntów z podziałem na działki dzierżawione( umowy dzierżawy) i własne wraz z podaniem nr działek, na jakim terenie znajdują się te działki na których będzie zagospodarowany osad – dostarczone przy ofercie lub przy podpisywaniu umowy. 3.Wykonawca winien złożyć pisemne oświadczenie w jakim terminie zostanie zagospodarowany osad na podanych działkach wraz z podorywką w dniu odbioru osadu. 4.Wykonawca opracuje dawkę maksymalnej ilości osadu ściekowego na 1 hektar- dostarczy przy podpisywaniu umowy. 5. Jeżeli osad będzie wykorzystywany metodą R3 zgodnie z Dz. U. 2013 poz.21. Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i zagospodarowania odpadów w posiadanej instalacji przetwarzania odpadów. j/Odbiór, transport i wykorzystanie lub unieszkodliwienie osadów musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad usuwania, wykorzystania i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r Dz.U. 2019 poz. 819 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących wzorów dokumentów. k/Oferent powinien posiadać zezwolenie/decyzję na odbiór, wykorzystanie, unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 08 05, - oraz zapewni transport we własnym zakresie lub przez podmioty posiadające do tego stosowne zezwolenia. l/W dniu odbioru komunalnych osadów ściekowych Wykonawca zobowiązany jest do podpisania dokumentu wydania osadów a karty przekazania osadu dostarczy raz w miesiącu uzupełnione z dopiskiem metody R………… w rubryce odnośnie procesu przetwarzania. m/Przewiduje się odbiór osadu wg potrzeb Zamawiającego. n/W przypadku niedotrzymania terminu odbioru dokonanego zgodnie z prawidłowym zgłoszeniem Zamawiający zleci usługę innemu przedmiotowi i obciąży kosztami Wykonawcę. Wykonawcy przysługuje w takiej sytuacji zapłata za usługę zgodnie z przedłożoną ofertą. W przypadku trzykrotnego niedotrzymania terminu odbioru Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy. UWAGA! Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie wywiezioną ilość osadu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:  posiada zezwolenie na odbiór, wykorzystanie, unieszkodliwianie odpadów dowolna metodą R12 o kodzie 19 08 05,  posiada zezwolenie na przetwarzanie i zutylizowanie metodą R12 osadu ściekowego, w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu świadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, określonych w dalszej części SIWZ, potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzi tzw. procedurę odwróconą –tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach