Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i wewnętrznych w Słopnicach

Wójt Gminy Słopnice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-615 Słopnice, Słopnice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 326 200 , fax. 183 326 018
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Słopnice
  Słopnice 911
  34-615 Słopnice, woj. małopolskie
  tel. 183 326 200, fax. 183 326 018
  REGON: 49073206000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slopnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych i wewnętrznych w Słopnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słopnice polegających na wykonaniu m.in.: podbudowy tłuczniowej, nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy i zjazdów, umocnieniu rowów, remoncie przepustów. Roboty zostaną wykonane na około 22 odcinkach dróg o łącznej długości około 10,8 km. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzanie spełniania ww. warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony według przedmiaru robót (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wykonawca, który należy do tej samej grupy kapitałowej może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika składa pełnomocnictwo do dokonywania czynności w niniejszym postępowaniu przetargowym. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach