Przetargi.pl
Dostawa sonometrów

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 47 83 54 862, , fax. 47 83 54 887
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 47 83 54 862, , fax. 47 83 54 887
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sonometrów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego do działań związanych z ochroną środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego. 2. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa sonometrów (mierników poziomu dźwięku) - w ilości 22 sztuk 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga min. 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od daty dostawy, lecz nie krótszej niż gwarancja producenta. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego całości zamówienia nie stwierdzającego usterek i wad oraz braków. 5. Dostawa realizowana będzie do Magazynu Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (ul. Mogilska 109,), od pon.- pt. w godz. 8:00 - 15:00. 6. Wykonawca zobowiązany będzie również do umieszczenia na dostarczanym sprzęcie, w dowolnej, trwałej formie, że przedmiotowa dostawa została zrealizowana przy udziale pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W informacji tej ma być wykorzystane pełne logo Funduszu (dostępne na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl) z zachowaniem kolorystyki zgodnie z książką znaku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434210-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania przedmiotowego oświadczenia po upływie terminu składania ofert, Wykonawca przesyła przedmiotowy dokument na email Zamawiającego: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl lub przy pomocy Platformy, korzystając z zakładki „Pytania/Informacje”. W przypadku jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną