Przetargi.pl
Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach

Gmina Dobczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-410 Dobczyce, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 721 700 , fax. 122 712 993
 • Data zamieszczenia: 2021-08-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobczyce
  ul. Rynek 26
  32-410 Dobczyce, woj. małopolskie
  tel. 123 721 700, fax. 122 712 993
  REGON: 35155542400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres odbioru odpadów z oczyszczalni ścieków obejmuje między innymi: a) odbiór osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w ilości około 1600 ton, b) odbiór skratek (kod odpadu 19 08 01) w ilości około 30 ton, c) zawartość piaskowników (kod odpadu 19 08 02) w ilości około 20 ton. 2. W zakres usługi wchodzi: załadunek, transport odzysk i/ lub unieszkodliwienie odpadów – unieszkodliwianie odpadów należy przeprowadzić metodą R3. 3. Odpady należy odbierać z oczyszczalni ścieków w Dobczycach, ul. Jagiellońska 45a. 4. Odbiór odpadów jest możliwy kontenerami 7 m3 lub 21 m3. 5. Każdorazowy odbiór odpadów będzie ustalany telefonicznie nr tel. 12 37-21-791 , faksem nr. Fax. 12 27-12-993 lub pocztą elektroniczną e- mail. ugim@dobczyce.pl lub rmaniecki@dobczyce.pl z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Zamawiający przewiduje odbiór około 1650 ton (osadu, skratki, piaskowników). Płatność będzie oddzielnie za 1 tonę (osadu, skratki, piaskowników).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach