Przetargi.pl
Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021”

Urząd Gminy Lipnica Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-483 Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 2634595 , fax. +48 18 2634597
 • Data zamieszczenia: 2021-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lipnica Wielka
  Lipnica Wielka 518
  34-483 Lipnica Wielka, woj. małopolskie
  tel. +48 18 2634595, fax. +48 18 2634597
  REGON: 49000846000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicawielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021”. Zakres odbioru odpadów: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 2. Wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. 3. Szacowana ilość odpadów: Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kod odpadu 190805) w ilości około - 500 Mg/rok. 4. Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania: Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej: ustabilizowany komunalny osad ściekowy (190805) ok. 45 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami;  osad gromadzony w kontenerze KP7 lub KP10. Wysokość wsypu (podajnika wynosi 2,3 m(max) w pionie. Dodatkowo w celu poglądowym zamawiający zamieszcza 2 fotografie przedstawiające punkt odbioru osadu – zał. nr 5 do siwz. Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy. Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. (wymagany załadunek kontenera w pozycji poziomej). Na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą faksową lub elektroniczną wystawionego przez Urząd Gminy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu o kodzie 190805 w czasie zgodnym z czasem reakcji odbioru odpadu, który Wykonawca deklaruje na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za ich odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie. Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są tymczasowo składowane na terenie oczyszczalni ścieków. Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach