Przetargi.pl
Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021

Urząd Gminy Lipnica Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 34-483 Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 2634595 , fax. +48 18 2634597
 • Data zamieszczenia: 2022-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lipnica Wielka
  Lipnica Wielka 518
  34-483 Lipnica Wielka, woj. małopolskie
  tel. +48 18 2634595, fax. +48 18 2634597
  REGON: 49000846000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicawielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnica Wielka w roku 2021”. Zakres odbioru odpadów: Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 Wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. Szacowana ilość odpadów: Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kod odpadu 190805) w ilości około - 500 Mg/rok 4. Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania:  Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Wielkiej: ustabilizowany komunalny osad ściekowy (190805) ok. 45 Mg/m-c - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością 1 raz w miesiącu z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami; osad gromadzony w kontenerze KP7 lub KP10. Wysokość wsypu (podajnika wynosi 2,3 m(max) w pionie. Dodatkowo w celu poglądowym zamawiający zamieszcza 2 fotografie przedstawiające punkt odbioru osadu – zał. nr 5 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach