Przetargi.pl
„Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej K120588K w miejscowości Brzozówka” – etap II i III

Gmina Wolbrom ogłasza przetarg

 • Adres: 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6442304, 6442320 , fax. 32 6442288
 • Data zamieszczenia: 2021-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbrom
  ul. Krakowska 1
  32-340 Wolbrom, woj. małopolskie
  tel. 32 6442304, 6442320, fax. 32 6442288
  REGON: 27625805500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej K120588K w miejscowości Brzozówka” – etap II i III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa II i III etapu chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 120588K w miejscowości Wolbrom na ul. Brzozowskiej. Etap II i III obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach