Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Czułowie, gm. Liszki”.

Gmina Liszki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-060 Liszki,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 280-62-34 , fax. 12 280-62-52
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Liszki
  32-060 Liszki, woj. małopolskie
  tel. 12 280-62-34, fax. 12 280-62-52
  REGON: 54319500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.liszki.pl - zakładka BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czułowie, gm. Liszki”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) budowa sieci kanalizacyjnej PCV SN 8 LITA fi 200 o długości L= 88,0 m; 2) wykonanie 2 przewiertów pod drogą powiatową 2191K (w skale) o łącznej długości 26 m; 3) budowa przykanalików z rur PCV SN 8 Lita fi 160 o długości 70,0 m; 4) wykonanie prób szczelności na sieci kanalizacyjnej; 5) wykonanie kamerowania wraz z wykresami; 6) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z zakresie drogi powiatowej – jeśli będzie konieczność; 7) wykonanie odtworzenia kruszywem dróg gminnych; 8) obsługa geodezyjna w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona do tut. Urzędu - wersja papierowa 3 egz., 1 egz. w wersji elektronicznej zeskanowany po uzyskaniu klauzuli + inwentaryzacja w wersji AUTOCAD); 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: bezpośrednie, wykonywanie robót budowlanych tj. roboty ziemne, roboty instalacyjne z wyłączeniem nadzorowania tych robót przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 1) Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie - to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 2) Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego – to wymóg zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie dokumentacją techniczną oraz ofertą i kosztorysem. 4. Zakres robót budowlanych zawiera przedmiar robót, projekt budowlany, oraz specyfikacje techniczne. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie, zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i należytą starannością. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i aprobatą techniczną, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi dla materiałów i urządzeń użytych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to wszystkich materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ofertą. 7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aprobaty techniczne dla materiałów przed ich wbudowaniem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Do wbudowania dopuszcza się tylko materiały nieuszkodzone. 8. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje w niniejszym postępowaniu sposobu dokonywania oceny warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą - etap I): 1. Uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ); 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – (załącznik nr 2 do SIWZ); 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert - (zał. nr 3 do SIWZ); 4. Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Dokumentacja techniczna jest dokumentem pomocniczym. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – jeżeli dotyczy; 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu realizacji zamówienia, przedstawia dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał). Dowody mają precyzować w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy zał.nr 8 do SIWZ. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o których mowa w rozdz. SIWZ rozdz. V pkt 2 i 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach