Przetargi.pl
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) z Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 722 242 , fax. 023 6722242 w. 105
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
  ul. Gostkowska 83
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 236 722 242, fax. 023 6722242 w. 105
  REGON: 13035572200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: komunalny Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru i dalszego zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) z Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (kod odpadu 20 03 07 ) z Instalacji Komunalnej w Woli Pawłowskiej Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póź. zm). 2.2. Szacunkowa ilość odpadu, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie nie więcej niż 1 000 Mg ( z zastrzeżeniem możliwości przekazania mniejszej ilości w okresie obowiązywania umowy lecz nie mniejszej niż 500 Mg) . 2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania mniejszej ilości odpadu w okresie obowiązywania umowy , a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 2.4. Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do dalszego zagospodarowania pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów (wystawki). 2.5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych ” będzie odbywał się w dniach od poniedziałku do piątku w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) lub też telefonicznie do przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór odpadów odbywał się będzie z instalacji komunalnej w Woli Pawłowskiej Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego. 2.6. Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał ilość odebranych do zagospodarowania odpadów na wystawionych przez Zamawiającego Kartach Przekazania Odpadów w systemie BDO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie (jeśli dotyczy); 3) wypełnione oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ 4) wypełnione oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania załącznik nr 3 do SIWZ 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – załącznik nr 4 - (jeśli dotyczy) W terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach