Przetargi.pl
Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Iłża

Gmina Iłża ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483 412 210 , fax. 486 163 300
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłża
  Rynek 11
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 483 412 210, fax. 486 163 300
  REGON: 67022332700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Iłża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Iłża” na zadaniach: 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 350201W- Iłża-Jasieniec Iłżecki Górny ; 2. Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350207W w m. Seredzice Zawodzie na odcinku 1+498 do km 2+024; 3. Remont drogi dojazdowej i chodnika Iłża, ul. Św. Franciszka- Zamek. Obiekt musi spełniać wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacja projektową. Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1, 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.06.2020r. do godz. 12:00 w wysokości: 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 350201W- Iłża-Jasieniec Iłżecki Górny - 3 000, 00 zł (słownie: Trzy tysiące złotych); 2. Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350207W w m. Seredzice Zawodzie na odcinku 1+498 do km 2+024 - 3 000,00 zł (słownie: Trzy tysiące złotych); 3. Remont drogi dojazdowej i chodnika Iłża, ul. Św. Franciszka- Zamek - 3 000,00 zł (słownie: Trzy tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018r. poz. 110 z późn. zm.).. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Iłży numer konta: 92 9129 0001 0000 0000 0824 0029 z dopiskiem: Wadium na zadanie pn.: „Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Iłża – zad. Nr ….”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności: - gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Pzp; - okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności: - poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp; - poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach