Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych na bazie multifiltrate oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych ABL 90 i AQT 90 Flex

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 75 34 310 , fax. 297 534 380
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sadowa 9
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 29 75 34 310, fax. 297 534 380
  REGON: 30248000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalprzasnysz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych na bazie multifiltrate oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych ABL 90 i AQT 90 Flex
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych pogrupowanych w Pakietach: Pakiet I – Materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku oraz płyny niezbędne do wykonywania ciągłych konwekcyjno-dyfuzyjnych terapii nerkozastępczych na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care. Pakiet II – Odczynniki, materiały zużywalne oraz materiał kontrolny do analizatora AQT 90 Flex znajdującego się na oddziale SOR dające możliwość wykonania 850 oznaczeń w okresie roku Pakiet III – Odczynniki, materiały zużywalne oraz materiał kontrolny do analizatora ABL 90 FLEX znajdującego się na oddziale SOR dające możliwość wykonania 1 200 oznaczeń w okresie roku Pakiet IV – Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora ABL 90 FLEX znajdującego się na oddziale OITiA dające możliwość wykonania 3 600 oznaczeń w okresie roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiajjący nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach