Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce -Etap III miejscowość Królikowice.

Gmina Kobierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, al. Pałacowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3111215 , fax. 071 3111252
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kobierzyce
  al. Pałacowa 1 1
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3111215, fax. 071 3111252
  REGON: 93193507500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce -Etap III miejscowość Królikowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej: 1. Prace przygotowawcze i pomiarowe: 2. Roboty zasadnicze: 2.1. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna - ciągi główne DN200 mm - ok. 4800 mb 2.2. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna - odejścia boczne DN160 mm - ok. 900 mb 2.3. Kanalizacja sanitarna, tłoczna: dn110 mm - ok. 2800 mb dn 63 mm - ok. 120 mb 2.4. Sieciowe pompownie ścieków: 8 szt. wraz z: - zagospodarowaniem terenu, - przyłączeniem do sieci energetycznej, - wykonaniem systemu wizualizacji i automatyzacji pracy pompowni oraz algorytmu pracy pompowni sieciowych 5. Odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie terenu po robotach 6. Roboty towarzyszące 7. Uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, aktualizacja istniejących 8. Przygotowanie obiektu do eksploatacji w świetle wymagań formalno-prawnych i technicznych wynikających z obowiązującego prawa i postanowień Kontraktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty, zobowiązani są wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 258.000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach