Przetargi.pl
Przebudowa i remont Żłobka Publicznego nr 10 przy ul. Brodatego 17 we Wrocławiu

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont Żłobka Publicznego nr 10 przy ul. Brodatego 17 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: pełne procesy robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia, w ramach wykonania remontu i przebudowy pomieszczeń żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu, wg nw. zakresu: 1. roboty rozbiórkowe i demontażowe 2. roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe 3. wykonanie nowych instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych, w tym monitoring wewnętrzny i zewnętrzny 4. wykonanie nowych instalacji sanitarnych z pełnym opomiarowaniem mediów oraz włączeniem do istniejących przyłączy i węzła cieplnego 5. remont schodów zewnętrznych do węzła cieplnego 6. oznaczenie dróg ewakuacji (schematy), z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia ppoż. 7. dostawa i montaż wyposażenie stałego z częściowym wykorzystaniem wyposażenia istniejącego, wg załączonego zestawienia w: kuchni, pralni, sanitariatach, łazienkach, WC, szatniach dzieci, pomieszczeniach gospodarczych 8. remont i naprawa dachu. 9. uszczelnienie pokrycia papowego i remont żelbetowych balustrad na tarasach nad bocznymi wejściami 10. zagospodarowanie terenu Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 10 lipca 2014 r. do 10 grudnia 2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 22 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach