Przetargi.pl
Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego we Wrocławiu

Wrocław 2012 Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 54-118 Wrocław, Al. Śląska 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 776 80 00 , fax. 71 776 80 01
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocław 2012 Sp. z o.o.
  Al. Śląska 1 1
  54-118 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 776 80 00, fax. 71 776 80 01
  REGON: 02064893200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadionwroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Usunięcie przez Wykonawcę murawy i jej wywiezienie oraz utylizacja - dotyczy całości powierzchni lub jej części 1.2. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej do ułożenia naturalnego trawnika z rolki w części objętej wymianą 1.3. Dostarczenie i ułożenie naturalnej murawy sportowej w rolce przeznaczonej do rozgrywek piłki nożnej w części objętej wymianą Powierzchnia murawy boiska głównego wynosi: 8 964 m2 1.4. Przygotowanie operatu geodezyjnego potwierdzającego zgodność geometrii boiska z jego projektem (Załącznik nr 1.2). Przedmiotowy operat geodezyjny należy przedłożyć po odtworzeniu geometrii koperty płyty boiska, przed przystąpieniem do układania trawy z rolki jedynie w przypadku całkowitej wymiany murawy. 1.5 Dostarczenie i ułożenie trawy z rolki na poletku zapasowym murawy o powierzchni 400 m2 Zamawiający zastrzega, że na pewno zleci Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dostarczenia i ułożenia trawy z rolki na poletku zapasowym murawy o powierzchni 400 m2 (pkt 1.5. powyżej). Wykonanie (w całości lub w części) lub niewykonanie przedmiotu zamówienia w pozostałym zakresie opisanym w pkt 1.1 - 1.4., tj. w zakresie wymiany murawy na płycie głównej boiska oraz wykonania operatu geodezyjnego, uzależnione będzie od stanu murawy po przeprowadzeniu na niej imprez masowych w dniach: 05.06.2014r., 14.06.2014r. i 22.06.2014r. Oznacza to, że Zamawiający może zlecić Wykonawcy wymianę całej murawy, jej części lub też może zrezygnować w ogóle z wymiany murawy na płycie głównej boiska oraz z wykonania operatu geodezyjnego, jeśli kondycja murawy po przeprowadzonych imprezach nie będzie tego wymagała. Zamawiający w dniu wszczęcia niniejszego postępowania nie ma możliwości stwierdzenia jaki będzie stan murawy po przeprowadzeniu imprez.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium wyłącznie w walucie polskiej, w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stadionwroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach