Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU NR 39 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ŚWIĘTOSZOWIE UL. SAPERSKA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNE ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT. Roboty branży teletechnicznej wiążą się z dostępem do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 765 68 40 , fax. 71 765 68 02
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 765 68 40, fax. 71 765 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU NR 39 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ŚWIĘTOSZOWIE UL. SAPERSKA WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNE ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT. Roboty branży teletechnicznej wiążą się z dostępem do informacji o klauzuli ZASTRZEŻONE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 21183-Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 39 wraz z zagospodarowaniem terenu w Świętoszowie przy ul. Saperów wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót. Realizacja zadania (instalacje niskoprądowe) wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. 2. STAN ISTNIEJĄCY. Budynek nr 39 jest zlokalizowany w Świętoszowie gm. Osiecznica w kompleksie koszarowym przy ul. Saperów. Jest to budynek parterowy nie podpiwniczony spełniający funkcję biura przepustek stąd usytuowany jest przy bramie wjazdowej na kompleks. Budynek zrealizowany w latach 70 ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej. Bryła prosta z dachem płaskim krytym papą. Obiekt jest funkcjonalnie związany z budynkiem nr 43 zlokalizowanym w sąsiedztwie w głębi kompleksu(obecnie w trakcie przebudowy). Kubatura zewnętrzna budynku ok.437,2m3,powierzchnia dachu 109,3m2, powierzchnia posadzek.64,69m2. 3. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Rezygnacja z części robót: - przebudowy ogrodzenia z wyjątkiem niewielkiej rozbiórki istniejącego ogrodzenia przy bramie wjazdowej, - budowy obwodnicy oświetleniowej z zasilaniem i montażem kamer, - wykonania parkingu dla pracowników, - stojaków na rowery, palarni, 2. Rozbiórki; - bramy wjazdowej z odcinkiem ogrodzenia umożliwiającym wjazd na parking dla interesantów, 3. Ograniczenie zakresu: - w ramach ogrodzenia terenu wykonać bramę wjazdową i szlaban z zasilaniem elektrycznym, - w ramach ogrodzenia zewnętrznego wykonać ogrodzenie parkingu dla interesantów z zamknięciem odwodu przy nowej bramie wjazdowej, - wjazdu na kompleks, części chodników od budynku nr 39 do końca istniejącego parkingu, - wycinki drzew do 12 szt. w tym 3 przy budynku nr 39 i 9 szt. przy parkingu dla interesantów (wystąpiono o nową decyzję na wycinki drzew i nasadzenia zastępcze) - systemu CCTV (tylko dla budynku nr 39), - kanalizacji deszczowej (tylko przy budynku nr 39 i z parkingu dla interesantów z montażem separatora jak w DT), 4. Zakres przebudowy budynku nr 39. Zakres przebudowy budynku nr 39 jak w opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach zamówienia należy wykonać: 3.1. W branży budowlanej. 3.1.1. Roboty budowlane zewnętrzne: - rozbiórkę częściową ogrodzenia, - wykonanie ogrodzenia nowego stanowiącego wygrodzenie parkingu dla interesantów, - montaż szlabanu, - roboty drogowe, - wykonanie parkingu dla interesantów w tym nawierzchni z kostki betonowej, - nawierzchnie betonowe i chodniki z kostki brukowej, - wykonanie płyty betonowej pod kontener na odpady stałe, - remont bram wjazdowych do kompleksu. Zadanie wymaga wycinki drzew zgodnie z otrzymaną decyzją i ewentualnego zabezpieczenia drzew na terenie budowy w sposób gwarantujący skuteczną ochronę przed uszkodzeniami w myśl Ustawy o ochronie przyrody art. 82.1 oraz Ustawy prawo budowlane rozd. 3 art. 22. 3.1.2. Roboty budowlane w budynku nr 39: - roboty rozbiórkowe, - roboty konstrukcyjne, - roboty murowe, - stolarka i ślusarka, - podłoża i posadzki, - tynki, malowanie i licowanie ścian, - roboty dachowe, - elewacja i ocieplenie ścian zewnętrznych, - elementy zewnętrzne przy budynku. 3.2. W branży sanitarnej: - instalacja wody zimnej i ciepłej, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja centralnego ogrzewania, - montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - roboty ziemne dla instalacji wodociągowej, - montaż sieci wodociągowej, - roboty ziemne dla sieci kanalizacyjnych, - montaż sieci kanalizacyjnych z osadnikiem np.ACOCS80000. 3.3. W branży elektrycznej i niskoprądowej: 3.3.1. Roboty elektryczne: - linia kablowa nn zasilająca, - oświetlenie terenu, - zasilanie szlabanów-roboty zewnętrzne, - instalacja sygnalizacji napełnienia separatora(roboty zewnętrzne), - demontaże, - roboty wewnętrzne - Wlz i rozdzielnice, - instalacja oświetlenia podstawowego, - instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, - instalacja zasilania systemów alarmowych, - instalacja gniazd wtykowych dedykowanych do zasilania komputerów, - instalacja zasilania wentylacji, - instalacja odgromowa, - instalacja połączeń wyrównawczych, - oświetlenie terenu, - zasilanie szlabanów-roboty wewnętrzne, - instalacja napełnienia separatora-roboty wewnętrzne, - demontaż instalacji wewn, 3.3.2. Roboty branży teletechnicznej: - kanalizacja teletechniczna i kablowa, - połączenia kablowe, - system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontrola dostępu, - system sygnalizacji pożaru, - system okablowania strukturalnego, - system telewizji dozorowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 52 000,00 zł, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, wyłącznie przez Wykonawców biorących udział w II etapie postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach