Przetargi.pl
UKŁADACZ NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Kapitulna 24
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 234 00 89 , fax. 054 231 07 82
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Kapitulna 24 24
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 234 00 89, fax. 054 231 07 82
  REGON: 91093310900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwloclawek.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UKŁADACZ NAWIERZCHNI DROGOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia zmierzającego do uzyskania przez uczestników umiejętności koniecznych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku układacz nawierzchni drogowych. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy uzyskają kwalifikacje zawodowe, co znacznie zwiększy perspektywę znalezienia zatrudnienia w budownictwie drogowym. 2. Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne i/lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie po przeprowadzeniu naboru, kwalifikacji i badań lekarskich. 3. Liczba uczestników: minimum 2 maksimum 3 grupy 10 osobowe. 4. Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 200 godzin zegarowych + egzamin (teoretyczny i praktyczny) do 5 godzin zegarowych. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Certyfikaty jakości usług oraz akredytacja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pupwloclawek.samorzady.pl/kat/id/87
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach