Przetargi.pl
Przebudowa mostu na przepust na Kanale Głównym w miejscowości Szynych w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 233
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 4648257 , fax. 0-56 4648257
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Ignacego Paderewskiego 233 233
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 4648257, fax. 0-56 4648257
  REGON: 87113275000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa mostu na przepust na Kanale Głównym w miejscowości Szynych w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających w szczególności na: rozebraniu istniejącej konstrukcji przęsła mostu, wykonaniu konstrukcji przepustu, remoncie nawierzchni drogi na odcinkach dojazdów do mostu, umocnieniu poboczy, wymianie istniejących barier betonowych na stalowe bariery ochronne. Prace związane z rozbiórką mostu i budową przepustu odbywać się będą przy zamkniętej drodze powiatowej. Ruch kołowy zostanie skierowany na zaprojektowany objazd. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę wizji obiektu, którego dotyczy niniejsze postępowania przetargowe, stanowiącego plac budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 53 9500 0008 0007 1794 2000 0005, z dopiskiem: wadium w postępowaniu na przebudowę mostu na przepust na Kanale Głównym w miejscowości Szynych w ciągu drogi pow. nr 1621C Chełmno-Mniszek

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatgrudziadzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach