Przetargi.pl
Specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do uzyskania nowych uprawnień zawodowych - szkolenie na barmana realizowane w ramach Projektu systemowego pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 231 33 42 , fax. 54 412 10 98
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. Nowomiejska 15A 15A
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 231 33 42, fax. 54 412 10 98
  REGON: 91085365200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cen.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do uzyskania nowych uprawnień zawodowych - szkolenie na barmana realizowane w ramach Projektu systemowego pn. Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na podstawie art. 10 i 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) zwanej dalej ustawą PZP ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć zawodowych przygotowujących do uzyskania nowych uprawnień zawodowych w zakresie - szkolenie na barmana. 2.Opis przedmiotu zamówienia a)Szkolenie powinno obejmować 40 godzin dla 12 - osobowej grupy (5 spotkań po 8 godzin). Zajęcia mogą być realizowane w trybie weekendowym: sobota, niedziela w godz. 9.00- 17.00 (z przerwą na posiłek) na terenie szkoły lub lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, w odległości nie większej niż 50 km od miejscowości, gdzie zlokalizowana jest szkoła, w której kształcą się uczestnicy szkolenia. b)Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze oraz przyswojenie podstaw technicznych sztuki barmańskiej. c)Ramowy program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: -Wprowadzenie do zawodu barmana. -Bar - historia powstania. -Sztuka prowadzenia baru. -Poznawanie technik mieszania wraz z rodzajami sprzętu barowego. -Normy spożywania napojów alkoholowych. -Sylweta technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych. -Produkcja, podział i charakterystyka wódek czystych i gatunkowych. -Poznawanie win gronowych i piwa. -Miksowanie w stylu wolnym. -Ćwiczenia praktyczne technik miksowania napojów alkoholowych i bez alkoholowych. -Historia, charakterystyka stylu wolnego, miksowanie w stylu wolnym. d)Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć zapewnione na własność materiały szkoleniowe w postaci:- publikacji książkowej lub skryptu w wersji co najmniej papierowej (może być drukowany przez Wykonawcę - istotna jest zawartość merytoryczna) zgodnej z zawartością merytoryczną kursu. d)Szkolenie powinno być realizowane przez wyspecjalizowaną kadrę z uprawnieniami do prowadzenia specjalistycznych szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe i kończyć się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia uczestnikowi nadającego nowe kwalifikacje. MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku Bulwary im. J. Piłsudskiego 4, 87-800 Włocławek - grupa 12 osobowa uczniowie kl III i IV technikum hotelarskiego. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Od dnia podpisania umowy do 31.07.2013r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cen.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach