Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie Montażysta rusztowań, Część II - szkolenie Pracownik gastronomii, Część III - szkolenie Operator maszyn budowlanych.

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2824696 , fax. 054 2824696
 • Data zamieszczenia: 2016-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Przemysłowa 1 1
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2824696, fax. 054 2824696
  REGON: 91093311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup-aleksandrowkujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych: Część I - szkolenie Montażysta rusztowań, Część II - szkolenie Pracownik gastronomii, Część III - szkolenie Operator maszyn budowlanych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - szkolenie Montażysta rusztowań 1)Szkolenie powinno odbywać się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przeprowadzenia szkolenia praktycznego poza miastem Aleksandrów Kujawski, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport uczestnikom szkolenia z Aleksandrowa Kujawskiego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dowozu musi zostać wliczony w cenę szkolenia od osoby i wykazany w odrębnej pozycji w preliminarzu kosztów (zał. nr 8 do SIWZ). 2)Szkolenia musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263), w oparciu o program opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 3) Szkoleniem objętych będzie 8 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest w III kwartale b.r. 4) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 80 godzin kursu ( 48 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych). 5) Szkolenia winno zakończyć się egzaminem przed uprawnioną Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i wydaniem świadectwa oraz książki operatora maszyn roboczych. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 7) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - wyposażenia sali do zajęć w materiały, produkty i urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci podręcznika lub skryptu ( zgodnie z prawem autorskim), notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego ( kawa, herbata, zimne napoje), - umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 8) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8:00 a 16:00, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 9) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 10) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 11) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 12) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 13) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do przystąpienia przed uprawnioną komisją do egzaminu z zakresu montażu rusztowań, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Część II - szkolenie Pracownik gastronomii 1)Szkolenie musi się odbywać na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przeprowadzenia szkolenia praktycznego poza miastem Aleksandrów Kujawski, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport uczestnikom szkolenia z Aleksandrowa Kujawskiego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dowozu musi zostać wliczony w cenę szkolenia od osoby i wykazany w odrębnej pozycji w preliminarzu kosztów (zał. nr 8 do SIWZ). 2)Szkolenia musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu kursu. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz.622) oraz spełniać wymogi, jeżeli takie istnieją, wynikające z odrębnych przepisów. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 3) Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest w III kwartale b.r. 4) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 150 godzin zegarowych kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Zajęcia praktyczne muszą zostać zrealizowane w wymiarze co najmniej 80 godzin, z czego 40% zajęć praktycznych musi być przeprowadzona w funkcjonującym lokalu gastronomicznym. W ramach szkolenia musi zostać zrealizowany moduł z zakresu obsługi kas fiskalnych w wymiarze co najmniej 8 godzin. 5) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium ( zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 6) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia ośrodka szkoleniowego, - wyposażenia sali do zajęć w materiały, produkty, surowce i urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, - zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci podręcznika lub skryptu ( zgodnie z prawem autorskim), notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, - przedstawienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, - sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, - prowadzenia dziennika zajęć, - zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, - przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, - umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, - zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego ( kawa, herbata, zimne napoje), - umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 7) Zajęcia winny odbywać się w grupach, a liczba osób w grupie powinna być dostosowana do warunków lokalowych oraz sprzętowych posiadanych przez wykonawcę i powinna umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 8) Zajęcia musza odbywać się od poniedziałku do piątku, minimum 25 godzin zegarowych tygodniowo. Każda z osób w grupie winna zrealizować program o tej samej tematyce i takiej samej liczbie godzin szkolenia, 9) Opisane szkolenie jest szkoleniem zamkniętym, tzn. na szkolenie zostaną skierowane osoby tylko przez Zamawiającego t.j. Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 10) W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 11) Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stanowiska wyposażonego w kasę fiskalną, z pełnym profesjonalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, dla każdego uczestnika szkolenia, na czas zajęć praktycznych z tego zakresu. 12) Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, surowce, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 13) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w zakresie obsługi małej gastronomii i innych pomocniczych stanowisk gastronomicznych, poznanie zagadnień związanych z technologią i materiałoznawstwem, profesjonalną obsługą konsumenta, organizacją stanowiska pracy, przepisami bhp i minimum sanitarnym, prezentacją potraw, doborem dań, obsługą kas fiskalnych. Część III - szkolenie Operator maszyn budowlanych 1) Szkolenie powinno odbywać się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przeprowadzenia szkolenia praktycznego poza miastem Aleksandrów Kujawski, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport uczestnikom szkolenia z Aleksandrowa Kujawskiego do miejsca odbywania zajęć i z powrotem. Koszt dowozu musi zostać wliczony w cenę szkolenia od osoby i wykazany w odrębnej pozycji w preliminarzu kosztów (zał. nr 8 do SIWZ). 2) Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263), w oparciu o program opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 3)Szkolenia winno zakończyć się egzaminem przed uprawnioną Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i wydaniem świadectwa oraz książki operatora. W przypadku bezrobotnych skierowanych w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy otrzymują dodatkowo certyfikat stanowiący załącznik do umowy. 4) Szkoleniem objętych będzie 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, skierowanych na szkolenie w jednej grupie, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęcie szkolenia przewidziane jest w III kwartale b.r. 5) Minimalna ilość godzin przypadająca na każdego uczestnika szkolenia - 202 godziny dydaktyczne kursu ( gdzie godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut; długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas realizacji jest to faktyczny czas przebywania uczestnika szkolenia na zajęciach w godzinach zegarowych tj. od godziny rozpoczęcia do godziny ich zakończenia, łącznie z czasem przeznaczonym na przerwy. Szkolenie musi być przeprowadzone w formie wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków za cały okres kursu z wyłączeniem osób, które pobierają stypendium (zgodnie z art. 41 ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Fakt ten Zamawiający potwierdzi na liście kandydatów przekazanej organizatorowi szkolenia. 6) W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienie ośrodka szkoleniowego, b) wyposażenie sali do zajęć w materiały, produkty, surowce i urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, c)zapewnienia materiałów szkoleniowych, w postaci podręcznika lub skryptu (zgodnie z prawem autorskim), notatnika, długopisu dla każdego uczestnika szkolenia, d) zapewnienia Zleceniodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć, e) sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia, f) prowadzenia dziennika zajęć, g) zakończenia szkolenia poprzez przeprowadzenie egzaminu końcowego i wydanie dokumentu o ukończeniu szkolenia, h) przedłożenia Zleceniodawcy po zakończeniu szkolenia faktury i protokołu z egzaminu oraz rozliczenia godzin zrealizowanych na szkoleniu uwzględniającego dni, godziny oraz tematykę zrealizowanych zajęć, i) umożliwienia pracownikom PUP kontroli dokumentów w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej specyfikacji, j) zapewnienia uczestnikom szkolenia bezpłatnego zaplecza socjalnego (kawa, herbata, zimne napoje), k) umieszczenia w miejscu szkolenia w widocznym miejscu logo Europejskiego Funduszu Społecznego. 7)W trakcie odbywania zajęć powinny być zapewnione właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 8)Warunki lokalowe oraz sprzętowe zapewnione przez wykonawcę powinny umożliwić uczestnikom kursu korzystanie w dostateczny sposób z przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej. 9)Ogólny koszt szkolenia sporządzony przez Wykonawcę powinien uwzględniać m.in. koszt egzaminów, wynajem sali, materiały dydaktyczne, surowce, wynajem sprzętu, wynagrodzenie wykładowców oraz inne składowe. 10) Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej kl. III (pojemność naczynia do 0,8m3), ładowarki jednonaczyniowej kl. III (pojemność naczynia do 2,5 m3) lub koparko-ładowarki kl. III (wszystkie typy) (rodzaj maszyny budowlanej i uzyskanych uprawnień wybierze osoba bezrobotna po rozpoczęciu szkolenia. W trakcie szkolenia osoby bezrobotne powinny zostać przygotowane do egzaminu zgodnie z wybranym przez nie typem maszyny budowlanej. 11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług ( np. akredytacja w zakresie przedmiotowego szkolenia, ISO, itp.)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup-aleksandrowkujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach