Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórkę i odbudowę zagrody z Kaniczek dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6228091 , fax. 056 6228944
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej
  ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 19 19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6228091, fax. 056 6228944
  REGON: 00027814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.etnomuzeum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka kulturalna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórkę i odbudowę zagrody z Kaniczek dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórkę i budowę zagrody z z Kaniczek dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia inwestycji tj. opracowanie dokumentacji projektowych, uzyskanie potwierdzenia , że złożona dokumentacja o pozwolenie na budowę jest kompletna.( ze Starostwa Powiatowego przy ul. Towarowej w Toruniu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2.500,00 zł. 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Millenium nr konta 06 1160 2202 0000 0000 6090 1176 Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie zamawiającego!

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.etnomuzeum.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach