Przetargi.pl
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Kapitulna 24
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 234 00 89 , fax. 054 231 07 82
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Kapitulna 24 24
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 234 00 89, fax. 054 231 07 82
  REGON: 91093310900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupwloclawek.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia, którego celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w instytucjach zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w tym zamawiających i wykonawców zamówień. 2.Szkoleniem będą objęte osoby bezrobotne i/lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku, które zostaną skierowane na szkolenie po przeprowadzeniu naboru i kwalifikacji. 3.Liczba uczestników: 2 grupy 15 osobowe. 4.Wymagana liczba godzin zegarowych szkolenia dla każdego uczestnika: 150 + egzamin do 3 godzin zegarowych. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Certyfikaty jakości usług oraz akredytacja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupwloclawek.samorzady.pl/kat/id/87
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach