Przetargi.pl
Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81213 Gdynia, ul. Opata Hackiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 627 38 18 , fax. 58 663 16 66
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Opata Hackiego 14
  81213 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 627 38 18, fax. 58 663 16 66
  REGON: 19056363200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opecgdy.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN w kolejnych trzech latach wraz z obsługą rachunku bankowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów zł 00/100) w kolejnych trzech latach oraz obsługa rachunku bankowego. 2. Planowane okresy kredytowania: a) 15.10.2018r. do 14.10.2019r. b) 15.10.2019r. do 14.10.2020r. c) 15.10.2020r. do 14.10.2021r. 3. Waluta kredytu: w złotych polskich (PLN). 4. Wymagany termin uruchomienia kredytu odpowiednio: a) 15.10.2018r. b) 15.10.2019r. c) 15.10.2020r. 5. Terminy spłat: a) 14.10.2019r. b) 14.10.2020r. c) 14.10.2021r. 6. Termin płatności odsetek: miesięcznie w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 7. Rodzaj oprocentowania kredytu: a) zmienna stawka oprocentowania ustalona na bazie średniej stawki WIBOR, dla depozytów międzybankowych 1-miesięcznych, powiększona lub zmniejszona o określoną liczbę punktów procentowych marży Banku, liczonej od kwoty wykorzystanego kredytu, b) stała marża banku powinna obowiązywać niezmiennie przez trzyletni okres kredytowania, c) kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. 8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia prowizji przygotowawczej od uruchomionego kredytu w dniu jego uruchomienia. 9. Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat w związku z kredytem. 10. W ramach prowadzenia rachunku bankowego ustala się zwyczajowo przyjęty zakres usług dotyczących tego rachunku. 11. Opłata za prowadzenie rachunku naliczana będzie miesięcznie w kwocie ryczałtowej. 12. Opłata za obsługę bankowości elektronicznej naliczana będzie miesięcznie w kwocie ryczałtowej. 13. Opłata za instalację systemu bankowości elektronicznej będzie jednorazowa (tylko w pierwszym roku). 14. Opłata za jeden przelew realizowany w systemie elektronicznym • na rachunek w tym samym banku, • na rachunek w innym banku, naliczana będzie w ustalonej wysokości niezależnej od ilości dokonywanych przelewów w skali roku. Wysokość opłat za przelewy będzie niezmienna i będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy. 15. Forma zabezpieczenia kredytu: a) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym kredytobiorcy prowadzonym przez bank, b) weksel „ In blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach