Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 450.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Urząd Gminy Morzeszczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 83-132 Morzeszczyn, Kociewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5362724 w. 14 , fax. 585 362 792
 • Data zamieszczenia: 2020-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Morzeszczyn
  Kociewska 12
  83-132 Morzeszczyn, woj. pomorskie
  tel. 058 5362724 w. 14, fax. 585 362 792
  REGON: 53452300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morzeszczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 450.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Morzeszczyn w wysokości 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) o okresie spłaty do 31.12.2028 roku. Kredyt jest przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uruchomienie kredytu nastąpi w 1 transzy zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego. Spłaty rat kredytu /kapitału/ przewidziane na lata 2026-2028 dokonywane będą w ratach kwartalnych, w terminie do końca każdego kwartału. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 31.03.2026 r. Ostatnia rata kredytu do 31.12.2028r. Wysokość rat kredytu oraz termin spłaty określa Harmonogram spłaty długoterminowego kredytu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.Spłata odsetek dokonywana będzie, zgodnie z harmonogramem spłat na koniec każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt. Oprocentowanie kredytu w wysokości: zmienna stopa procentowa WIBOR 3M + niezmienna stała marża banku, Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR 3M na dzień 25.11.2020 r. (0,22 %). O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca (bank) powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten termin.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. Dokumenty niezbędne do udzielenia kredytu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego http://morzeszczyn.biuletyn.net w zakładce Budżet i majątek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 . Prawo Bankowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach