Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Gmina Czarna Dąbrówka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-116 Czarna Dąbrówka, Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 212 643 , fax. 59 811 26 44
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Dąbrówka
  Gdańska 5
  77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie
  tel. 598 212 643, fax. 59 811 26 44
  REGON: 77097950700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielenie oraz obsługa kredytu w wysokości 3 300 000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oaz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia 2020 r., zostanie spłacona w dniu naliczenia. Jeżeli data spłaty kredytu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. Wszystkie płatności wynikające z umowy będą płatne w złotych polskich. Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi kwartalnie wg poniższego harmonogramu: Lp. Spłata [rok/kwartał/do dnia ] Rata do spłaty kredytu [zł] 1. 2021/I kwartał/31.03.2021 40 000,00 2. 2021/II kwartał/ 30.06.2021 40 000,00 3. 2021/III kwartał/30.09.2021 40 000,00 4. 2021/IV kwartał/31.12.2021 40 000,00 5. 2022/I kwartał/31.03.2022 35 000,00 6. 2022/II kwartał/30.06.2022 35 000,00 7. 2022/III kwartał/30.09.2022 35 000,00 8. 2022/IV kwartał/31.12.2022 35 000,00 9. 2023/I kwartał/31.03.2023 30 000,00 10. 2023/II kwartał/30.06.2023 30 000,00 11. 2023/III kwartał/30.09.2023 30 000,00 12. 2023/IV kwartał/31.12.2023 30 000,00 13. 2024/I kwartał/31.03.2024 30 000,00 14. 2024/II kwartał/30.06.2024 30 000,00 15. 2024/III kwartał/30.09.2024 30 000,00 16. 2024/IV kwartał/31.12.2024 30 000,00 17. 2025/I kwartał/31.03.2025 30 000,00 18. 2025/II kwartał/30.06.2025 30 000,00 19. 2025/III kwartał/30.09.2025 30 000,00 20. 2025/IV kwartał/31.12.2025 30 000,00 21. 2026/I kwartał/31.03.2026 30 000,00 22. 2026/II kwartał/30.06.2026 30 000,00 23. 2026/III kwartał/30.09.2026 30 000,00 24. 2026/IV kwartał/31.12.2026 30 000,00 25. 2027/I kwartał/31.03.2027 30 000,00 26. 2027/II kwartał/30.06.2027 30 000,00 27. 2027/III kwartał/30.09.2027 30 000,00 28. 2027/IV kwartał/31.12.2027 30 000,00 29. 2028/I kwartał/31.03.2028 30 000,00 30. 2028/II kwartał/30.06.2028 30 000,00 31. 2028/III kwartał/30.09.2028 30 000,00 32. 2028/IV kwartał/31.12.2028 30 000,00 33. 2029/I kwartał/31.03.2029 30 000,00 34. 2029/II kwartał/30.06.2029 30 000,00 35. 2029/III kwartał/30.09.2029 30 000,00 36. 2029/IV kwartał/31.12.2029 30 000,00 37. 2030/I kwartał/31.03.2030 30 000,00 38. 2030/II kwartał/30.06.2030 30 000,00 39. 2030/III kwartał/30.09.2030 30 000,00 40. 2030/IV kwartał/31.12.2030 30 000,00 41. 2031/I kwartał/31.03.2031 30 000,00 42. 2031/II kwartał/30.06.2031 30 000,00 43. 2031/III kwartał/30.09.2031 30 000,00 44. 2031/IV kwartał/31.12.2031 30 000,00 45. 2032/I kwartał/31.03.2032 30 000,00 46. 2032/II kwartał/30.06.2032 30 000,00 47. 2032/III kwartał/30.09.2032 30 000,00 48. 2032/IV kwartał/31.12.2032 30 000,00 49. 2033/I kwartał/31.03.2033 150 000,00 50. 2033/II kwartał/30.06.2033 150 000,00 51. 2033 /III kwartał/30.09.2033 150 000,00 52. 2033/IV kwartał/31.12.2033 150 000,00 53. 2034/I kwartał/31.03.2034 150 000,00 54. 2034/II kwartał/30.06.2034 150 000,00 55. 2034/III kwartał/30.09.2034 150 000,00 56. 2034/IV kwartał/31.12.2034 150 000,00 57. 2035/I kwartał/31.03.2035 150 000,00 58. 2035/II kwartał/30.06.2035 150 000,00 59. 2035/III kwartał/30.09.2035 150 000,00 60. 2035/IV kwartał/31.12.2035 150 000,00 Łączny kredyt 3 300 000,00 W przypadku gdy jednostka udzielająca kredytu będzie wymagała jego zabezpieczenia – zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu: zmienne uzależnione od stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane są odsetki oraz stałej marży Wykonawcy w trakcie trwania umowy. Marża zaoferowana przez Wykonawcę będzie zawierała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z kredytem, w tym z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji za udzielenie kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu Wykonawca naliczy odsetki tylko do momentu spłaty kredytu. Na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmianę harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Na wniosek Zamawiającego jednostka udzielająca kredytu dopuszcza wcześniejszą spłatę kredytu bez naliczania dodatkowych prowizji i marży. Termin uruchomienia kredytu jednorazowo w dniu 18 grudnia 2020 r. Do obliczenia oprocentowania kredytu należy przyjąć liczbę dni w roku 365. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku informacji w wersji edytowalnej. Projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SIWZ oraz musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. Sytuację finansową Gminy Czarna Dąbrówka przedstawiają sprawozdania budżetowe Gminy Czarna Dąbrówka, które stanowią załączniki nr 4 – nr 18 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: a) nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego, b) nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków i innych instytucji, c) nie posiada zaległych zobowiązań w bankach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunki udziału dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2020.1896 z zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie analizy dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust.3. SIWZ. Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży w/w dokumenty oraz będą one zgodne z warunkami niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Inne dokumenty: 1) Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty, 3) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach