Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Gmina Pszczółki ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 839 128
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczółki
  ul. Pomorska 18
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  tel. 586 839 128
  REGON: 54505300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4.350.000,00 zł na pokrycie deficytu. 2. Waluta kredytu: PLN. 3. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 3 miesięcznej z dnia uruchomienia kredytu, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Wykonawcy, aktualizowanej w pierwszym dniu każdego kwartału. 4. Wykorzystanie kredytu w jednej transzy w grudniu 2020 r. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych opłat. 5. Spłata kredytu nastąpi w 32 ratach kwartalnych, w okresie od I kwartału 2021 r. do IV kwartału 2028 r., w następujących terminach oraz wysokościach rat: 6. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne kwartalnie w ostatnim dniu roboczym kwartału. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej stawce WIBOR 3 - miesięczny, powiększonej o stałą marżę banku, płatne począwszy od I kwartału 2021 r. Wysokość oprocentowania dla I kwartału 2021 r. ustalona będzie na podstawie stawki WIBOR 3 – miesięczny z dnia uruchomienia kredytu, natomiast w okresach następnych wysokość oprocentowania ustalana będzie kwartalnie i stawka WIBOR 3 - miesięczny aktualizowana będzie w pierwszym dniu danego kwartału. 7. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypada w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 8. Niedopuszczalne jest ustalenie oprocentowania kredytu przeterminowanego jako stałej wielkości liczbowej, bez podania mechanizmu jego zmian. 9. Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie będzie naliczał dodatkowych opłat –Zamawiający nie dopuszcza w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. W proponowanej marży bank powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty naliczane zwyczajowo, tj. prowizję przygotowawczą, prowizję za gotowość, prowizję za obsługę kredytu, itp. 10. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego – 366 dni. 11. Kredyt będzie zabezpieczony wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą skarbnika. 12. Zamawiający oświadcza, że nie ma żadnych powiązań kapitałowych i organizacyjnych z innymi przedsiębiorstwami. 13. Wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach