Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Lubichowo w wysokości 3.000.000,00 zł

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-240 Lubichowo, Zblewska 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585885226 , fax. 585885340
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
  Zblewska 8
  83-240 Lubichowo, woj. pomorskie
  tel. 585885226, fax. 585885340
  REGON: 191675712
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubichowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Lubichowo w wysokości 3.000.000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Lubichowo w wysokości 3.000.000,00 zł2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.2 Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;;4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden Wykonawca lub kliku Wykonawców łącznie.4 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzeczny interesów, w szczególności zaangażowania zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach