Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej

Gmina Pszczółki ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, Pomorska 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczółki
  Pomorska 18
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  REGON: 191675020
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej, w działkach nr 79/6, 79/12, 65/4, 79/28 w zakresie:- budowy sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 332 mb, średnicy d=90 mm, z materiału PE90 PN10 SDR17 wraz montażem 3 hydrantów przeciwpożarowych; - wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni na trasie projektowanego wodociągu;- przywrócenia do stanu pierwotnego istniejących nawierzchni dróg i poboczy oraz terenów prywatnych.Przedmiot zamówienia należy wykonać Zgodnie z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach