Przetargi.pl
Remonty nawierzchni dróg gminnych

Gmina Pszczółki ogłasza przetarg

 • Adres: 83-032 Pszczółki, Pomorska 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczółki
  Pomorska 18
  83-032 Pszczółki, woj. pomorskie
  REGON: 191675020
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont nawierzchni dróg gminnych, ulic Brzozowej i Sosnowej w miejscowości Kolnik polegający na:- rozebraniu istniejącej nawierzchni (dwuślad z płyt typu yomb, o łącznej pow. ok. 880 m2),- wyrównaniu i utwardzeniu podłoża,- wykonaniu 5 cm podsypki,- ułożeniu trzech rzędów płyt, o łącznej powierzchni ok. 1.410 m2,- przeprofilowaniu nawierzchni gruntowej (ok. 300 mb) na części ul. Sosnowej,Do wykonania prac należy użyć materiału pochodzącego z rozbiórki oraz płyt używanych znajdujących się na składzie Zamawiającego (odległość do 2 km).Płyty uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania należy zutylizować.Równanie dróg gminnych.Zakres robót obejmuje równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej, poprzez:- wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczeniem urobku;- ścięcie i uzupełnienie nierówności;- uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem miejscowym;- uzyskanie spadku poprzecznego;- zagęszczenie walcem samojezdnym, stalowym, wibracyjnym o masie min. 5,0 t za każdym przejazdem równiarki.Średnia szerokość dróg przeznaczonych do równania wynosi ok. 4 m, długość ok.12,0 km.Dopuszcza się dokonanie zmian w wykazie dróg do równania przez Zamawiającego pod warunkiem nie przekroczenia limitu ok. 12,0 km.Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego wykonania prac przy zastosowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.Drogi podczas równania muszą być dostępne dla pojazdów dojeżdżających do pól.Wykaz dróg do równania znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ.Remont nawierzchni ul. Bałtyckiej w Pszczółkach polegający na:- regulacji wysokości istniejącej nawierzchni z płyt typu yomb,- wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni z używanych płyt stanowiących własność zamawiającego,- profilowaniu i humusowaniu terenów zielonych wraz z wykonaniem muldy chłonnej,- wykonaniu nawierzchni poboczy z kruszywa,- regulacji istniejących włazów kanalizacji wraz z wymianą elementów uszkodzonych,- regulacji istniejącego oznakowania pionowego.Do wykonania prac należy użyć materiału pochodzącego z rozbiórki oraz płyt używanych znajdujących się na składzie Zamawiającego (odległość do 2 km).Płyty uszkodzone nie nadające się do ponownego wykorzystania należy zutylizować.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach