Przetargi.pl
„Zakup i dostawy oleju napędowego grzewczego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy w okresie: wrzesień 2022- grudzień 2023”

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, Korczaka 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598113069
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marynarza Polskiego
  Korczaka 1
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 598113069
  REGON: 000180048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswdamnica.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawy oleju napędowego grzewczego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy w okresie: wrzesień 2022- grudzień 2023”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb dostawy paliwa płynnego spełniającego wymagania określone w normy PN-C-96024:2011 w zakresie oleju opałowego lekkiego w ilości około 55.000 litrów w sezonie grzewczym w okresie wrzesień 2022- grudzień 2023 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.2. W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie na sprzedaż oleju opałowego .3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.4. W zakresie zdolności technicznych i zawodowych: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia w zakresie każdej części, na którą składana jest oferta.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach