Przetargi.pl
świadczenie usługi terapii psychologicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 22
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
  ul. Ofiar Piaśnicy 22
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  REGON: 220475365
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://poradnia-wejherowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi terapii psychologicznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług psychologicznych w wymiarze 150 godzin.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług psychologicznych w wymiarze 150 godzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lubzawodowej. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia w ramach każdej z części zamówienia, posiadające kwalifikacje psychologiczne, (to znaczy ukończyli studia wyższe magisterskie w zakresie psychologii) spełniające warunki określone w Ustawie Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz. U. 2020 poz. 1289) oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 0 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach