Przetargi.pl
Remont przedszkola w Rajkowach

Gmina Pelplin ogłasza przetarg

 • Adres: 83130 Pelplin, plac Grunwaldzki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 12 61 , fax. 536 14 64
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pelplin
  plac Grunwaldzki 4
  83130 Pelplin, woj. pomorskie
  tel. 58 536 12 61, fax. 536 14 64
  REGON: 19167533300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont przedszkola w Rajkowach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont przedszkola w Rajkowach. Zakres rzeczowy remontu obejmuje: 1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze w budynku. 2. Wykonanie elewacji 50% a) Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą b) Uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni ściany przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą c) Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą gr.14 cm d) Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą e) Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą f) Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą g) Montaż narożnika ochronnego na klej h) Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków i) Montaż obróbek 3. Wykonanie posadzek a) Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust b) Izolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytu grubości 10cm c) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa d) Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną e) Wymiana podłóg z desek podłogowych grubości 25mm wzmocnienie płytą OSB f) Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 4. Stolarka okienna i drzwiowa a) Ościeżnice drzwiowe st. wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wejściowych b) Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,00 m2, fabrycznie wykończone c) Przez analogię . Drzwi wewnętrzne przesuwne szklone dwukrotnie malowane i szklone na budowie - Drzwi specjalne jako ściana składana o wymiarach 390cmx240 cm 5. Tynki i oblicowania wewnętrzne a) Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów ( przetarcie istniejących tynków ) b) Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów (miejscowe naprawy po przebiciach i bruzdach kablowych ) c) Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej Kuchnia +Łazienki 6. Ścianki gipsowo - kartonowe, zamurowania, ścianki systemowe a) Ścianki dział.GR z płyt gips.-kartonowych na rusztach meta pojed. z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 b) Wykonanie ścianek systemowych w łazience 7. Malowanie a) Gładzie gipsowe ścian na tynku b) Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym c) Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą olejną d) Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 8. Instalacja wodociągowa - woda zimna i ciepła a) Rurociągi stalowe ocynkowane b) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) c) Baterie umywalkowe d) Zawory 9. Instalacja kanalizacyjna a) Rurociągi kanalizacyjne z PCW b) Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej - Dla dzieci c) Montaż ustępu z płuczką ustępową wiszący - Dla dzieci d) Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie 10. Instalacja c.o. a) Grzejniki stalowe dwupłytowe - Materiał inwestora b) Głowice termostatyczne c) Wymiana pieca C.O. dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 50 kW 11. Wentylacja mechaniczna a) Wentylator łazienkowy o wydajności 50 m3/h 12. Instalacje elektryczne a) Linie instalacyjne wykonywane przewodami b) Tablice licznikowe z wyposażeniem dla liczników trójfazowych c) Rozdzielnice główne z licznikiem i zegarem sterującym, z zasilaniem górnym d) Platfoniera BIAŁA 70 W - zakup i montaż e) Oprawa 2P18W I 230V f) Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych g) Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego 13. Dach a) Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm b) Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm c) Rynny i rury spustowe d) Akcesoria dachowe e) Obróbki blacharskie 14. Dach a) Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm b) Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm c) Rynny i rury spustowe d) Akcesoria dachowe e) Obróbki blacharskie 15. Instalacja odgromowa - demontaż i montaż a) Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych b) Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych 16. Kominy a) Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 b) Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie c) Remont daszków WAŻNE! Z załączonej dokumentacji projektowej do przetargu nie uwzględniamy - wykonanie opaski wokół budynku - ocieplenie ścian piwnic
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), - przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym nr rachunku 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RIK.271.24.2018 na „Remont przedszkola w Rajkowach” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach