Przetargi.pl
Dostawa 953,41 kg żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla angiulla (L.) pochodzącego z sezonu 2017/2018 realizowana w ramach zarybiania Jeziora Żarnowieckiego zgodnie z umową nr OR/168/10 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jezioro Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2"

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84250 Gniewino, Kostkowo, ul. Wejherowska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 706 655 , fax. 586 706 656
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  Kostkowo, ul. Wejherowska 24
  84250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 586 706 655, fax. 586 706 656
  REGON: 22016041400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gpk-kostkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o. 100% udział Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 953,41 kg żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla angiulla (L.) pochodzącego z sezonu 2017/2018 realizowana w ramach zarybiania Jeziora Żarnowieckiego zgodnie z umową nr OR/168/10 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jezioro Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ”Dostawa 953,41 kg żywego narybku węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z sezonu 2017/2018 realizowana w ramach zarybiania jeziora Żarnowieckiego zgodnie z umową nr OR/168/10 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie obwodu rybackiego jezioro Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100. 2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 KADRY/ADMINISTRACJA przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy na rachunek bankowy Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. – Bank KBS GNIEWINO nr 45 8350 0004 4200 3897 2000 0010. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 KADRY/ADMINISTRACJA przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od „b” do „e” musi być wystawione na Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 3.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3.4. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu oraz zatrzymania wadium zawarto w pkt. XI SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (patrz art. 26 ust. 2b ustawy PZP), (należy złożyć załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). Wykaz innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego: a. Oferta o treści zgodnej z określoną we wzorze (załącznik nr 1 do SIWZ). b. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r. poz. 231). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku do oferty należy dołączyć: a. Dokumenty wymienione w pkt 2, 6, przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, b. Dokumenty wymienione w pkt 3, 4, a wspólne lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach