Przetargi.pl
„Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93 , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgm.slupsk.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bałtycka 11/6 Zakres prac: demontaż rurociągu stalowego, demontaż baterii wannowej, demontaż zbiornika , demontaż miski ustępowej, demontaż brodzika, demontaż rurociągu PCW, montaż syfonów, montaż kuchenki elektrycznej, montaż grzejnika, przebudowa instalacji elektrycznej, montaż nawiewników, odbicie tynków, uzupełnienie ścian, gruntowanie ręczne, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, wymiana elementów podłóg z desek, malowanie, przestawienie pieca z nowych kafli. Moniuszki 12/1 Zakres prac: rozbiórka pieców, wykucie z murów ościeżnic, rozebranie posadzek, , wykonanie tynków wewnętrznych, zeskrobanie starej farby, posadzki z paneli podłogowych, wymiana listew przyściennych, wymiana okien, gruntowanie ręczne, malowanie, roboty sanitarne, wymiana instalacji elektrycznej. Moniuszki 13/5 Zakres prac: rozebranie ścianek, ułożenie płyt OSB na podłogach, wymiana okien, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, gruntowanie ścian, malowanie ścian, demontaż rurociągu miedzianego, demontaż podgrzewacza wody, demontaż zlewy kuchennego, demontaż kabiny natryskowej, montaż ustępu, demontaż kuchni gazowej, montaż grzejników, wymiana instalacji elektrycznej. Słoneczna 16/3 Zakres prac: rozbiórka pieców, demontaż okładzin ściennych, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, odbicie tynków, uzupełnienie tynków, zeskrobanie zmycie starej farby, wymiana okien, wymiana drzwi, wykonanie tynków, malowanie ścian. Małachowskiego 8/9 Zakres prac: rozebranie okładziny ściennej, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, rozebranie podłóg z paneli, rozebranie pieców, wykonanie tynków wewnętrznych, zeskrobanie, zmycie starej farby, zerwanie starych tapet, wykonanie gładzi, malowanie, przybicie do podłóg płyt OSB, wykonanie posadzek z paneli, wymiana progów, demontaż rurociągu stalowego, demontaż podgrzewacza wody, demontaż urządzeń sanitarnych, montaż grzejników, wymiana instalacji elektrycznej, Niemcewicza 19/5 Zakres prac: odbicie tynków, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, wymiana progów, montaż drzwi, wymiana okna, wymiana instalacji elektrycznej demontaż rurociągu stalowego, demontaż urządzeń sanitarnych, montaż grzejników, demontaż kuchni gazowej. Piłsudskiego 7/32 Zakres prac: zerwanie posadzki z paneli PCV, odbicie tynków, wymiana elementów podłóg, tynki wewnętrzne, malowanie, wymiana okien, demontaż baterii umywalkowej, wymiana baterii zmywakowych, wymiana baterii wannowych, demontaż wanny i zlewu, montaż syfonów zlewowych, wymiana instalacji elektrycznej. Sportowa 43/10 Zakres prac: demontaż baterii umywalkowych, demontaż baterii PCW, demontaż zlewu kuchennego, montaż wanny kąpielowej, montaż zlewozmywaków, zerwanie posadzki cementowej, montaż kuchenki elektrycznej, montaż grzejnika elektrycznego, odbicie tynków wewnętrznych, gruntowanie ręczne, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, przebicie do podłóg płyt OSB, wykonanie sufitów podwieszanych, przestawienie pieców z nowych kafli. Wolności 33/11 Zakres prac: rozebranie elementów stropów drewnianych, rozebranie okładziny ściennej, zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, przybicie do podłóg płyt OSB, wymiana progów drzwiowych, wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji elektrycznej, demontaż rurociągu stalowego, demontaż zlewu kuchennego i wanny kąpielowej, demontaż kuchni gazowej, demontaż pieca gazowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Dla Części I – 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100) Dla Części II – 3 500,00 zł ( słownie : trzy tysiące pięćset zł 00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 ze zm). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE BANK Nr 98 11 40 2118 0000 2180 2900 1005 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Część …….”. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach