Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Ostrówek ogłasza przetarg

 • Adres: 21-102 Ostrówek, Ostrówek 32
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 8562017 , fax. 81 8562002
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrówek
  Ostrówek 32
  21-102 Ostrówek, woj. lubelskie
  tel. 81 8562017, fax. 81 8562002
  REGON: 00054909700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowek.pl; www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności: 1) Okres spłaty kredytu ustala się na lata 2013-2019 w 20 ratach kwartalnych wg załącznika nr 5 do SIWZ. Spłata kapitału - od 20.01.2014 r w okresach kwartalnych, do 20 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, na podstawie informacji przekazanej przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank faxem w terminie 2 dni przed datą płatności rat kapitałowych. 3) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank faxem w terminie 2 dni przed datą płatności odsetek. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu; 4) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada w dzień wolny od pracy, kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty 5) Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku 6) Stopa bazowa WIBOR dla jednomiesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej 7) Stała dla całego okresu kredytowania marża banku. W skład marży wchodzą wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe 8) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości. 10) Kredyt będzie dostępny w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, najpóźniej do dnia 15.08.2013 r. 11) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy ( zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnej. 12) Wszystkie koszty i prowizje związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego i przygotowaniem umowy wchodzą w skład marży banku. 13) Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu; 14) Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które podpisane zostaną przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika; oraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, do kwoty kapitału kredytu i odsetek, obliczonych za cały okres kredytowania, na dzień złożenia oferty ( cena oferty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium wysokości: 2 000 PLN (słownie dwa tysiące złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5.pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy : Bank: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim O/Ostrówek Nr konta: 74 8046 1038 2008 0700 0837 0006

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl; www.ostrowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach