Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. _ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik_

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Wyszyńskiego 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 468 69 00 , fax. 81 468 69 00
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wyszyńskiego 12 12
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 81 468 69 00, fax. 81 468 69 00
  REGON: 00416491600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.swidnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu systemowego pt. _ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik_
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu _CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS Świdnik_ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie 3 bloków tematycznych. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na następujące części - zadania: 1) Zadanie Nr 1 kurs_Ogrodnik - dla maksymalnie 1 osoby 2) Zadanie Nr 2 kurs prawa jazdy kat. B - dla maksymalnie 16 osób. 3) Zadanie Nr 3 kurs prawa jazdy kat. C - dla maksymalnie 2 osób 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.swidnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach