Przetargi.pl
Reintrodukcja osobników susła perełkowanego, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-389/12 pn. `Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w województwie lubelskim`

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  ul. Bazylianówka 46 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 06041827600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Reintrodukcja osobników susła perełkowanego, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-389/12 pn. `Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w województwie lubelskim`
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest reintrodukcja osobników susła perełkowanego, w ramach realizacji projektu POIŚ.05.01.00-00-389/12 pn. `Wdrażanie zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i rezerwatach przyrody w województwie lubelskim`. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: -reintrodukcja minimum 60, a maksymalnie 90 osobników susła perełkowanego, które należy odłowić z terenu obszaru Natura 2000 PLH 060016 Popówka, przetransportować i wsiedlić na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060006 Gliniska. -prowadzenie przez 28 dni dozoru miejsc na które wsiedlono susły, -sporządzenie pisemnego raportu z wykonania prac. 3. Lokalizacja prac objętych przedmiotem zamówienia: a) Wybrane powierzchnie na terenie obszaru Natura 2000 Popówka PLH 060016 - Rezerwat przyrody pn. `Popówka`. Powierzchnia całego obszaru 55,7 ha (odłów susłów perełkowanych) b) Wybrane powierzchnie na terenie obszaru Natura 2000 Gliniska PLH 060006 - Część rezerwat przyrody pn. `Gliniska`. Powierzchnia całego obszaru 16,6 ha (wsiedlenie susłów perełkowanych) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907217004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.rdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach