Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów mechanicznych na rzecz MOSiR Tychy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 325 71 35 , fax. 032 325 71 36
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
  al. Piłsudskiego 12 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 325 71 35, fax. 032 325 71 36
  REGON: 00056918300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.tychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów mechanicznych na rzecz MOSiR Tychy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach, z podziałem na 3 części zwane dalej pakietami, tj.: Pakiet nr I: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3. Ubezpieczenie oszklenia od stłuczenia, 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pakiet nr II: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet nr III: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. Ubezpieczenie autocasco, 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETU NR I zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, dla PAKIETU NR II zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, dla PAKIETU NR III zawiera załącznik nr 7 i 7a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach