Przetargi.pl
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH (IMPREZA MIKOŁAJKOWA) w projekcie Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722134 , fax. 032 6727701
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Piłsudskiego 47 47
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722134, fax. 032 6727701
  REGON: 00346204300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopszawiercie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH (IMPREZA MIKOŁAJKOWA) w projekcie Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych i przemysłowych (IMPREZA MIKOŁAJKOWA) w projekcie Promocja aktywnej integracji społecznej na terenie miasta Zawiercie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowy wykaz zamawianych artykułów: Lp. Opis Ilość 1. Worki na śmieci o pojemności 60 l 60 szt. 2. Czekolada mleczna o zawartości masy kakaowej minimum 30%, 100g 35 szt. 3. Lizak okrągły, owocowy 12 g. +/- 20% 35 szt. 4. Żelki o smaku owocowym w opakowaniach 100 g +/- 10% 35 opakowań 5. Kruchy wafelek oblany czekoladą mleczną, masa 52 g +/- 10% 80 szt. 6. Owoce - pomarańcza o wadze nie mniejszej niż 200 g każdy 35 szt. 7. Mieszanka cukierków w mlecznej czekoladzie, 7 smaków, 10 kg Dostawa będzie zrealizowana jednorazowo w terminie 1 dnia od dnia podpisania umowy. Artykuły spożywcze będące przedmiotem dostawy winny być opatrzone etykietą określającą m.in. ich wagę/pojemność i termin przydatności do spożycia. Ustala się, iż termin przydatności do spożycia artykułów spożywczych nie może być krótszy niż 2 tygodnie od dnia dostawy. Dostawa przedmiotu zamówienia loco siedziba Programu Aktywności Lokalnej przy ul. Westerplatte 2 w Zawierciu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mopszawiercie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach