Przetargi.pl
Dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w 2013 roku

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4555193 , fax. 032 4554954
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Marklowicka 21 21
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 032 4555193, fax. 032 4554954
  REGON: 24102499100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.skmwodzislaw.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw dla jednostek transportowo-sprzętowych Zamawiającego. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw wg następującego asortymentu oraz w szacunkowej ilości określonej poniżej: - benzyna bezołowiowa 95 w ilości 4 000 litrów - olej napędowy ON w ilości 4 000 litrów Pobór paliwa przez pojazdy Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy czynnych całodobowo, które znajdują się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego ul.Marklowicka 21, Wodzisław Śląski. Do paliw stosuje się wymagania jakościowe określone w polskich normach. Wyłoniony w przetargu Wykonawca zapewni możliwość tankowania paliwa całodobowo z uwagi na prowadzoną Akcję Zima oraz możliwość tankowania paliwa do kanistrów dla urządzeń o małych pojemnościach np. piły spalinowe. Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, wg obowiązujących norm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. nr 216 poz.1825), przy czym Zamawiający będzie miał prawo wglądu w orzeczenie jakości paliwa, a w uzasadnionych przypadkach będzie miał prawo żądać od Wykonawcy skierowania próbki paliwa do kontrolnych badań laboratoryjnych. Wyłoniony w przetargu Wykonawca umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej. Zakupy paliw dokonywane będą w bezgotówkowy sposób rozliczania transakcji za pomocą kart elektronicznych wystawionych dla jednostek transportowo - sprzętowych. Wykonawca obowiązany jest do bezpłatnego wydania i dostarczenia Zamawiającemu elektronicznych kart pozwalających na zakup paliw do samochodów będących w posiadaniu Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat z tytułu prowadzenia sprzedaży za pomocą tych kart zapewni pełną dokumentację każdego zakupu umożliwiającą monitoring zrealizowanych transakcji. Zakupy paliw dokonywane będą za pomocą kart elektronicznych wystawionych dla każdej jednostki transportowo - sprzętowej. Wykonawca przekaże karty bezgotówkowego tankowania bezpłatnie w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. Karty dla nowych jednostek transportowo - sprzętowych mają być wydawane bezpłatnie w terminie do 10 dni od zgłoszenia telefonicznego bądź faksowego Zamawiającego o takiej potrzebie. W razie utraty karty Wykonawca wyda bezpłatnie karty dodatkowe lub zamienne w terminie do 10 dni od zgłoszenia telefonicznego bądź faksowego przez Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie zapewni blokadę w przypadku utraty karty po zgłoszeniu telefonicznym bądź faksowym przez Zamawiającego. Zamawiający od momentu zgłoszenia Wykonawcy utraty karty nie odpowiada za sprzedaż paliwa osobie posiadającej utraconą kartę. W sytuacji gdy bezgotówkowe tankowanie będzie niemożliwe w miejscu, wskazanym w formularzu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w ciągu 5 godzin od powzięcia informacji o tym zdarzeniu) poinformować o tym Zamawiającego, jednocześnie zabezpieczając tankowanie jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego na innej wskazanej przez niego stacji na warunkach określonych w umowie przez cały okres, w którym tankowanie w miejscu wskazanym przez Wykonawcę będzie niemożliwe w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego ul.Marklowicka 21, Wodzisław Śląski, rozliczenia za zakupione w ten sposób paliwo dokona Wykonawca. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszych ilości paliw niż wyżej podane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://skm.bip.gmwodzislawsl.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach