Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA RACIBORZA

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4152650 , fax. 032 4190659
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 1 1
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4152650, fax. 032 4190659
  REGON: 00345727200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl/ops/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA RACIBORZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: 1.1 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie miasta Raciborza 1.2 Pobieranie odpłatności od podopiecznych 1.3 Szacunkowa ilość godzin od 1.01.2013-31.10.2013 1) usługi opiekuńcze - 16000 godzin 2) usługi specjalistyczne - 400 godzin 3) usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1760 godzin 1.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin z uwagi na zmianę okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia klientom w formie usług opiekuńczych. 1.5 Godzina usługi tj.60 min. liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w domu z klientem, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego. 2.Zakres usług opiekuńczych obejmuje: 2.1 Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności: 1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, a zwłaszcza: mycie okien, ścieranie kurzu, wynoszenie śmieci, wycieranie podłóg ,zmywanie naczyń, porządkowanie szaf (wg życzenia podopiecznego), 2) dostarczanie opału i utrzymanie ciepła w pomieszczeniu, 3) zakup art. spożywczych, higieniczno-sanitarnych, leków i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, 4) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety (zapewnienie jednego gorącego posiłku w ciągu dnia) pomoc przy spożywaniu posiłków, 5) pranie odzieży, bielizny pościelowej, firany itp. 2.2Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych . 1) zabiegi higieniczno-sanitarne , a w szczególności : a) mycie i kąpiel chorego, b) przesłanie łóżka, c) układanie chorego w łóżku, d) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, e) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, f) podawanie leków doustnych ,obserwacja efektów działania leków, g) udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach nagłych i zagrażających życiu podopiecznego. 2.3 Pomoc w załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych . 2.4 Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby w tym: 1) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, 2) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich, 3) organizowanie spacerów, czytanie. 3.Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje : 3.1 Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: a) samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, b) dbałość o higienę i wygląd, c) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, e) korzystanie z usług różnych instytucji, 2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, c) doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, d) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, e) współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, 3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: a) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, b) w wypełnieniu dokumentów urzędowych, 4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: a) w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, b) w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, c) w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, d) w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: a) nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, b) pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, c) zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe. 3.2 Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 1) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 2) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 3) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 4) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 6) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 7) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 3.3 Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz. U.2008 r, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): 1) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 2) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. 3.4 Pomoc mieszkaniowa, w tym: 1) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 2) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 3) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 3.4 Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj.Dz. U. 2011r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm. ). 4.Zakres świadczonej pomocy będzie ustalony indywidualnie dla każdego podopiecznego, na podstawie zaleceń lekarza wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. 5.Realizacja zlecenia następuje na podstawie przekazanej Usługodawcy listy osób objętych świadczeniem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, określającej miejsce realizacji usługi, czas jej trwania, zakres usług i % odpłatności. 6.Zamawiający w uzasadnionych przypadkach będzie zlecał wykonywanie usług łącznie tj: usługi podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze u jednego podopiecznego. 7.W zależności od potrzeb usługi świadczone będą od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00- 22.00 wg zasad ustalonych w pkt.4 8.Wykonawca zobowiązany jest do : 1) zapewnienia wykonania poszczególnych typów usług przez osoby z właściwym danemu typowi usługi przygotowaniem zawodowym, 2) zgłaszania niezwłocznie telefonicznie istotnych utrudnień w wykonywaniu pracy, a spowodowanych przez klienta , 3) zgłaszania na piśmie wszystkich sytuacji związanych z zaprzestaniem świadczenia usługi w tym również z tytułu zgonu klienta, 4) do prowadzenia indywidualnych kart pracy w których wpisuje ilość faktycznie wykonanych godzin potwierdzonych podpisem klienta lub członka rodziny, zamieszcza informacje o przeszkodach w wykonaniu usług , 5) zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie informacji na temat danych osób korzystających z usług, w tym nie ujawniania informacji, że dana osoba jest klientem Zamawiającego. 6) podejmowania czynności związanych ze świadczeniem usługi bez względu na stopień zaniedbania środowiska w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia o potrzebie ich zapewnienia, a w przypadku nagłym niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, 7) pouczenia pracowników o zakazie: palenia tytoniu, wprowadzaniu osób postronnych i zwierząt do miejsca wykonywania usług, 8) zapewnienia osobom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy ( rękawiczki, fartuchy itp.) 10. Rozliczenie za świadczone usługi odbywa się co miesiąc na podstawie- karty pracy potwierdzonej podpisem klienta, w której Wykonawca wpisuje ilość faktycznie wykonanych godzin, zamieszcza informacje o przeszkodach w wykonaniu usług. 11. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania odpłatności za pokwitowaniem od podopiecznego za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze , specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z dołu, do 5-go każdego następnego miesiąca, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą ilość godzin faktycznie zrealizowanych przez wykonawcę usług. 12. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy powierzenia danych osobowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853124003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ops.bipraciborz.pl/index.php?id=110&typ=1
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach