Przetargi.pl
Dostawa urządzeń elektrycznych do zabudowy w wyrobiskach podziemnych w ramach realizacji zadania Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie Bańgów.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosbowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń elektrycznych do zabudowy w wyrobiskach podziemnych w ramach realizacji zadania Budowa pompowni głównego odwadniania wraz z rozdzielnią zasilającą na poz. 206 m przy szybie Bańgów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę urządzeń elektrycznych tj: 1.1. Pola rozdzielcze do budowy dołowej dwuczłonowej rozdzielni 6 kV o następujących, wymaganych parametrach: Typ pól rozdzielczych: MultiCell-G lub równoważne Pola rozdzielcze muszą posiadać aktualne dopuszczenie Prezesa WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia a niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, Budowa przedziałowa chroniąca przed skutkami wewnętrznego łuku elektrycznego, Napięcie znamionowe - 12 kV, Stopień ochrony - co najmniej IP 54, Wyłączniki, uziemniki i człony wysuwalne wyposażone w napędy silnikowe, umożliwiające zdalne wykonywanie czynności łączeniowych. Parametry sieci elektroenergetycznej w miejscu instalowania rozdzielni: Napięcie znamionowe: 6 kV Częstotliwość: 50 Hz Moc zwarciowa: Sk=79 MVA Prąd zwarciowy początkowy (3-fazowy): Ik=7,7 kA Prąd zwarciowy zastępczy cieplny (jednosekundowy): ith1=7,8 kA Prąd zwarciowy szczytowy (udarowy): ip=12,4 kA Zestawienie pól rozdzielczych stanowiących przedmiot zamówienia: 3 (trzy) kompletne pola dopływowo-odpływowe z transformatorem potrzeb własnych, dwuczłonowe, przedziałowe z przegrodami metalowymi, z izolacją powietrzną, każde wyposażone co najmniej w: wyłącznik mocy (z napędem elektrycznym) o parametrach 630A, 12 kV, wykonanie wysuwalne, przekładniki prądowe w trzech fazach o parametrach 600/5/5A, kl. 0,5; 5VA; 5P20; 5VA, uziemnik szybki z napędem elektrycznym, przekaźnik blok. łącz. EBU-W, bezpieczniki zabezpieczające transformator potrzeb własnych, transformator potrzeb własnych VCT-24 6/0,23kV, sterownik pola multiMUZ-3. 5 (pięć) kompletnych pól silnikowych (w tym 3 pola z członem układu suszenia silnika), dwuczłonowych przedziałowych z przegrodami metalowymi, z izolacją powietrzną, wyposażonych co najmniej w: wyłącznik mocy (z napędem elektrycznym) o parametrach 630A, 12kV, wykonanie wysuwalne, przekładniki prądowe w trzech fazach o parametrach 150/5/5A, kl. 0,5; 5VA; 5P20; 5VA, uziemnik szybki z napędem elektrycznym, przekładnik ferrantiego IO-11 1:100A, przekaźnik blok. łącz. EBU-W, trzy ograniczniki przepięć 8/6,4kV, sterownik pola multiMUZ-3, dodatkowy człon wysuwalny z układem suszenia silnika dostosowany do zasilania uzwojenia stojana silnika napięciem obniżonym 127 V (ze względu na dostosowanie do istniejących silników napędowych pomp). Ze względu na przygotowaną komorę wraz z kanałami kablowymi pola rozdzielcze rozdzielni powinny mieć następujące wymiary: szerokość pola 650 mm, głębokość pola ok. 1250 mm. 1.2. Sygnalizator ostrzegawczy ASO-3G (optyczno-akustyczny) w ilości 5 sztuk Wymagane Dane techniczne: Napięcie zasilania 24V AC Częstotliwość napięcia zasilania 50 ÷ 60Hz Temperatura otoczenia -200 ÷ +400C Stopień ochrony IP 65 Poziom sygnału akustycznego dla sygnału ciągłego o częst. 2700Hz >100dB Poziom sygnału akustycznego dla pozostałych sygnałów 90dB
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453173000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną