Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych i okresowych obowiązujących na liniach autobusowych Miejskiego Zarządu Komuniikacji w Tychach

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Al. Marszałka Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2193820 wew. 26 , fax. +48 32 2193822
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
  Al. Marszałka Piłsudskiego 12 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. +48 32 2193820 wew. 26, fax. +48 32 2193822
  REGON: 27323061300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych i okresowych obowiązujących na liniach autobusowych Miejskiego Zarządu Komuniikacji w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych i okresowych obowiązujących na liniach Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku (2 lata), w ilości: bilety o wymiarach 70x35 mm - 15 000 000 sztuk, bilety o wymiarach 90x35 mm - 30 000 sztuk, bilety okresowe o wymiarach 90x45 mm - 300 000 sztuk; które winny spełniać następujące wymagania: Bilety jednorazowe wykonane będą na papierze zabezpieczonym chemicznie z bieżącym znakiem wodnym o stałym uniwersalnym wzorze lub indywidualnym wzorem Zamawiającego. Bilety wieloprzejazdowe i okresowe będą dodatkowo posiadały termiczną aplikację trójwymiarowego paska hologramu zabezpieczającego lub równoważne zabezpieczenia zaproponowane przez Wykonawcę tj. farba zmienna optycznie lub farba irydyscentna; Bilety jednorazowe i wieloprzejazdowe niezależnie od ich rodzaju przeznaczone będą do jednostronnego kasowania; Bilety okresowe będą posiadały na obu stronach miejsca do stemplowania i miejsce do nanoszenia ręcznych adnotacji. Zamówienie obejmuje: 16 rodzajów biletów jednorazowych, 11 rodzajów biletów okresowych oraz 4 rodzaje biletów wieloprzejazdowych. W czasie trwania umowy jest możliwa zmiana kolorystyki, rodzajów biletów i miesięcznych zapotrzebowań w poszczególnych rodzajach oraz zastosowanie do zabezpieczenia biletów hologramu Zamawiającego lub innych równoważnych zabezpieczeń zaproponowanych przez Wykonawcę (farba zmienna optycznie lub farba irydyscentna). Parametry techniczne przedmiotu zamówienia oraz warunki jego produkcji: parametry biletów jednorazowych: wymiary: 70x35 mm, Kolorystyka: awers 2+0 (rewers opcjonalnie w przypadku druku reklamy), Numerator typograficzny od 12 do 16 punktów w kolorze (do uzgodnienia), świecący w świetle UV w kolorze (do uzgodnienia), Papier z bieżącym, wielotonalnym znakiem wodnym (uniwersalnym lub indywidualnym), o gramaturze od 80 do 90 g/m2, nie bielony optycznie, z włóknami widocznymi i niewidocznymi, świecącymi w świetle UV, zabezpieczony chemicznie przed próbami wywabiania i fałszowania zapisów; parametry biletów wieloprzejazdowych: Wymiary: 90x35 mm, Kolorystyka: awers 2+0, Numerator typograficzny od 12 do 16 punktów w kolorze (do uzgodnienia), świecący w świetle UV w kolorze (do uzgodnienia), Hologram 3D - pasek szerokości 4 mm (wzdłuż krótszej krawędzi), z motywem ciągłym, wprasowany lub inne równoważne zabezpieczenie zaproponowane przez Wykonawcę (farba zmienna optycznie lub farba irydyscentna). Papier z bieżącym, wielotonalnym znakiem wodnym (uniwersalnym lub indywidualnym), o gramaturze od 90 do 150 g/m2, nie bielony optycznie, z włóknami widocznymi i niewidocznymi, świecącymi w świetle UV, zabezpieczony chemicznie przed próbami wywabiania i fałszowania zapisów. Parametry biletów okresowych: Wymiary: 90x45 mm, Kolorystyka: awers 2+1, Numerator typograficzny od 12 do 16 punktów w kolorze (do uzgodnienia), świecący w świetle UV w kolorze (do uzgodnienia), Hologram 3D - pasek szerokości 4 mm (wzdłuż krótszej krawędzi), z motywem ciągłym, wprasowany, lub inne równoważne zabezpieczenie zaproponowane przez Wykonawcę ( farba zmienna optycznie lub farba irydyscentna). Papier z bieżącym, wielotonalnym znakiem wodnym (uniwersalnym lub indywidualnym), o gramaturze od 90 do 150 g/m2, nie bielony optycznie, z włóknami widocznymi i niewidocznymi, świecącymi w świetle UV, zabezpieczony chemicznie przed próbami wywabiania i fałszowania zapisów. Rodzaje oraz ilość biletów okresowych o wymiarach 90x45 mm w okresie trwania umowy: imienne: normalny ważny na jedną gminę - 73000; ulgowy ważny na jedną gminę - 84000; normalny ważny na dwie gminy - 60000; ulgowy ważny na dwie gminy - 69000; normalny kwartalny - 1800; ulgowy kwartalny - 4000; bilet szkolny - 800. na okaziciela: normalny ważny na jedną gminę - 3500, normalny ważny na dwie gminy - 1000, normalny dopłata - 500, ulgowy dopłata - 2400. Wszystkie bilety będą klejone w bloczki po 100 sztuk, natomiast będą pakowane w paczki wg rodzajów, przy czym w przypadku, gdy wielkość zamówienia danego rodzaju biletu przekroczy 500 bloczków, będą pakowane w paczki zawierające 500 bloczków. Poszczególne rodzaje biletów drukowane będą w różnej szacie graficznej i w dwóch identycznych kolorystykach (bilety uzupełniające i pozostałe), przy czym projekty biletów stworzone zostały w sposób maksymalnie ułatwiający Wykonawcy realizację druku biletów (jednorodny wygląd biletów, taki sam poziom zabezpieczeń biletów itd.). Szczegółowa kolorystyka, parametry biletów i projekty - w formie opracowania, przekazane zostaną Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, po podpisaniu umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawa autorskie do powyższego opracowania oraz prawa do określenia sposobu korzystania z powyższego opracowania. Po zakończeniu ważności umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie. W przypadku niezwrócenia opracowania w terminie 7 dni od zakończenia umowy, zagubienia lub zniszczenia opracowania przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10 000 zł. Wszystkie bilety, bez względu na partię produkcyjną, powinny być wykonane na papierze o stałych, utrzymanych parametrach jakościowych i zabezpieczeniach (dotyczy to również znaku wodnego). Bilety okresowe i wieloprzejazdowe powinny zawierać trójwymiarowy hologram 3D lub inne równoważne zabezpieczenie zaproponowane przez Wykonawcę (farba zmienna optycznie lub farba irydyscentna) o stałych, utrzymanych pa-rametrach i stałym, utrzymanym wzorze. Pasek hologramu musi charakteryzować się odpowiednią kurczliwością tak, by w wysokich lub niskich temperaturach otoczenia nie odkształcał się. Wymagane jest w ofercie podanie ceny dodatkowego zadrukowania rewersu jednego bloczka biletów o wymiarach 70x35 mm. Podana cena dotyczy druku w jednym kolorze. W przypadku druku w kilku kolorach, łączna wartość będzie iloczynem ceny podanej w ofercie i ilości kolorów, w jakich zostanie zadrukowany rewers. Do zabezpieczenia biletów Wykonawca będzie stosował wyłącznie hologramy 3D lub inne równoważne zabezpieczenie ( farba zmienna optycznie lub farba irydyscentna), których producent posiada certyfikat normy ISO 9001, 9002 lub ich światowych odpowiedników na produkcję hologramów ze znakiem generycznym. Wymagane jest, aby Wykonawca posiadał przynajmniej dwa z niżej wymienionych systemów zabezpieczeń zakładu i produkcji biletów: 24 godzinna ochrona obiektu przez wyspecjalizowane służby ochroniarskie, system alarmowy włamania, telewizyjny system nadzoru, elektroniczny system kontroli dostępu do pomieszczeń produkcyjnych, alarmowy system osobisty, monitoring (system transmisji alarmu). Wymagane jest, aby Wykonawca specjalizował się w produkcji druków wartościowych i zabezpieczonych. Transport biletów do magazynu Zamawiającego będzie odbywał się w sposób chroniony (ochrona własna lub wynajęta). Dostawy biletów odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z terminami ustalonymi przy podpisywaniu umowy, w której określone zostaną szczegóły dotyczące dostaw biletów do magazynu Zamawiającego. Do momentu dostawy do magazynu Zamawiającego odpowiedzialność za przedmiot dostawy ponosi Wyko-nawca na zasadach przewidzianych w K.C. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu dostawy Wykonawca ponosi odpowie-dzialność odszkodowawczą na zasadach przewidzianych w K.C. Szczegółowe warunki odpowiedzialności oraz wysokości przewidzianych kar zawarto w umowie. W ofercie należy podać cenę druku biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych oraz okresowych (taka sama niezależnie od nakładu dla poszczególnego biletu). Szacunkowa struktura wartościowa zamówienia biletów jednorazowych w poszczególnych nakładach wynosi: nakład powyżej 5000 bloczków - 60%, nakład 2000-4999 bloczków - 27%, nakład poniżej 1999 bloczków - 13%. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w siedzibie wykonawcy zabezpieczeń, o których mowa w Rozdz. III pkt.11 przed dokonaniem wyboru wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wydruków próbnych wszystkich biletów i przekazania ich Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO Bank Polski S.A. - Centrum Korporacyjne w Tychach 24 1020 2528 0000 0202 0267 9736; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a ustawy tj. zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Parametry techniczne papieru ( papier z indywidualnym wzorem znaku wodnego dla Zamawiającego lub innym, uniwersalnym znakiem wodnym o stałym wzorze)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach