Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7605200 , fax. 32 7605280
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7605200, fax. 32 7605280
  REGON: 27625545300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: - Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wartości pieniężnych w transporcie, - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, rozbicia - Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, - Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC, ASSISTANCE), - Ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP. Przedmiot zamówienia opisany jest w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Dodatku nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach