Przetargi.pl
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych z podziałem na części (drukarki i tonery, drukarka etykiet, serwer mediów, wskaźniki laserowe) dla szkół biorących udział w projekcie pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejski Zarząd Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4992300 , fax. 33 4992322
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Oświaty
  ul. Akademii Umiejętności 1a 1a
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 4992300, fax. 33 4992322
  REGON: 07081191300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych z podziałem na części (drukarki i tonery, drukarka etykiet, serwer mediów, wskaźniki laserowe) dla szkół biorących udział w projekcie pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych z podziałem na części (drukarki i tonery, drukarka etykiet, serwer mediów, wskaźniki laserowe) dla szkół biorących udział w projekcie pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. Część nr 1: Zakup i dostawa drukarek monochromatycznych z zestawem tonerów. Część nr 2: Zakup i dostawa drukarki etykiet - 1 szt Część nr 3: Zakup i dostawa serwera mediów - 1 szt Część nr 4: Zakup i dostawa wskaźnika laserowego - 3 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzo.bielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach