Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem pracowni językowych w ramach projektu Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach Miasta Tychy

Miejski Zarząd Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3232400 , fax. 32 3232403
 • Data zamieszczenia: 2015-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Oświaty
  al. Piłsudskiego 12 12
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 32 3232400, fax. 32 3232403
  REGON: 27206848700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.oswiata.tychy.pl/miejski-zarzad-oswiaty
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem pracowni językowych w ramach projektu Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach Miasta Tychy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: -Pracowni językowych na 16 stanowisk -Pracowni językowych na 24 stanowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.oswiata.tychy.pl/miejski-zarzad-oswiaty/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach